TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 13:10-17

13:10 hn <1510> (5713) de <1161> didaskwn <1321> (5723) en <1722> mia <1520> twn <3588> sunagwgwn <4864> en <1722> toiv <3588> sabbasin <4521>

13:11 kai <2532> idou <2400> (5628) gunh <1135> pneuma <4151> ecousa <2192> (5723) asyeneiav <769> eth <2094> dekaoktw <1176> <3638> kai <2532> hn <1510> (5713) sugkuptousa <4794> (5723) kai <2532> mh <3361> dunamenh <1410> (5740) anakuqai <352> (5658) eiv <1519> to <3588> pantelev <3838>

13:12 idwn <1492> (5631) de <1161> authn <846> o <3588> ihsouv <2424> prosefwnhsen <4377> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) auth <846> gunai <1135> apolelusai <630> (5769) thv <3588> asyeneiav <769> sou <4675>

13:13 kai <2532> epeyhken <2007> (5656) auth <846> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> paracrhma <3916> anwrywyh <461> (5681) kai <2532> edoxazen <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316>

13:14 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> arcisunagwgov <752> aganaktwn <23> (5723) oti <3754> tw <3588> sabbatw <4521> eyerapeusen <2323> (5656) o <3588> ihsouv <2424> elegen <3004> (5707) tw <3588> oclw <3793> oti <3754> ex <1803> hmerai <2250> eisin <1510> (5748) en <1722> aiv <3739> dei <1163> (5904) ergazesyai <2038> (5738) en <1722> autaiv <846> oun <3767> ercomenoi <2064> (5740) yerapeuesye <2323> (5744) kai <2532> mh <3361> th <3588> hmera <2250> tou <3588> sabbatou <4521>

13:15 apekriyh <611> (5662) de <1161> autw <846> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> eipen <2036> (5627) upokritai <5273> ekastov <1538> umwn <5216> tw <3588> sabbatw <4521> ou <3756> luei <3089> (5719) ton <3588> boun <1016> autou <846> h <2228> ton <3588> onon <3688> apo <575> thv <3588> fatnhv <5336> kai <2532> apagwn <520> (5723) potizei <4222> (5719)

13:16 tauthn <3778> de <1161> yugatera <2364> abraam <11> ousan <1510> (5752) hn <3739> edhsen <1210> (5656) o <3588> satanav <4567> idou <2400> (5628) deka <1176> kai <2532> oktw <3638> eth <2094> ouk <3756> edei <1163> (5900) luyhnai <3089> (5683) apo <575> tou <3588> desmou <1199> toutou <5127> th <3588> hmera <2250> tou <3588> sabbatou <4521>

13:17 kai <2532> tauta <5023> legontov <3004> (5723) autou <846> kathscunonto <2617> (5712) pantev <3956> oi <3588> antikeimenoi <480> (5740) autw <846> kai <2532> pav <3956> o <3588> oclov <3793> ecairen <5463> (5707) epi <1909> pasin <3956> toiv <3588> endoxoiv <1741> toiv <3588> ginomenoiv <1096> (5740) up <5259> autou <846>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA