TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 1:46-56

1:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) mariam <3137> megalunei <3170> (5719) h <3588> quch <5590> mou <3450> ton <3588> kurion <2962>

1:47 kai <2532> hgalliasen <21> (5656) to <3588> pneuma <4151> mou <3450> epi <1909> tw <3588> yew <2316> tw <3588> swthri <4990> mou <3450>

1:48 oti <3754> epebleqen <1914> (5656) epi <1909> thn <3588> tapeinwsin <5014> thv <3588> doulhv <1399> autou <846> idou <2400> (5628) gar <1063> apo <575> tou <3588> nun <3568> makariousin <3106> (5692) me <3165> pasai <3956> ai <3588> geneai <1074>

1:49 oti <3754> epoihsen <4160> (5656) moi <3427> megala <3173> o <3588> dunatov <1415> kai <2532> agion <40> to <3588> onoma <3686> autou <846>

1:50 kai <2532> to <3588> eleov <1656> autou <846> eiv <1519> geneav <1074> kai <2532> geneav <1074> toiv <3588> foboumenoiv <5399> (5740) auton <846>

1:51 epoihsen <4160> (5656) kratov <2904> en <1722> bracioni <1023> autou <846> dieskorpisen <1287> (5656) uperhfanouv <5244> dianoia <1271> kardiav <2588> autwn <846>

1:52 kayeilen <2507> (5627) dunastav <1413> apo <575> yronwn <2362> kai <2532> uqwsen <5312> (5656) tapeinouv <5011>

1:53 peinwntav <3983> (5723) eneplhsen <1705> (5656) agaywn <18> kai <2532> ploutountav <4147> (5723) exapesteilen <1821> (5656) kenouv <2756>

1:54 antelabeto <482> (5633) israhl <2474> paidov <3816> autou <846> mnhsyhnai <3415> (5683) eleouv <1656>

1:55 kaywv <2531> elalhsen <2980> (5656) prov <4314> touv <3588> paterav <3962> hmwn <2257> tw <3588> abraam <11> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

1:56 emeinen <3306> (5656) de <1161> mariam <3137> sun <4862> auth <846> wv <5613> mhnav <3376> treiv <5140> kai <2532> upestreqen <5290> (5656) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> authv <846>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA