TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 19:31-38

19:31 <0776> Urah <03605> lk <01870> Krdk <05921> wnyle <0935> awbl <0776> Urab <0369> Nya <0376> syaw <02204> Nqz <01> wnyba <06810> hryeuh <0413> la <01067> hrykbh <0559> rmatw(19:31)

19:31 eipen de <1161> h <3588> presbutera <4245> prov <4314> thn <3588> newteran <3501> o <3588> pathr <3962> hmwn <1473> presbuterov <4245> kai <2532> oudeiv <3762> estin <1510> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> ov <3739> eiseleusetai <1525> prov <4314> hmav <1473> wv <3739> kayhkei <2520> pash <3956> th <3588> gh <1065>

19:32 <02233> erz <01> wnybam <02421> hyxnw <05973> wme <07901> hbksnw <03196> Nyy <01> wnyba <0853> ta <08248> hqsn <01980> hkl(19:32)

19:32 deuro <1204> kai <2532> potiswmen <4222> ton <3588> patera <3962> hmwn <1473> oinon <3631> kai <2532> koimhywmen <2837> met <3326> autou <846> kai <2532> exanasthswmen ek <1537> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> sperma <4690>

19:33 <06965> hmwqbw <07901> hbksb <03045> edy <03808> alw <01> hyba <0854> ta <07901> bkstw <01067> hrykbh <0935> abtw <01931> awh <03915> hlylb <03196> Nyy <01> Nhyba <0853> ta <08248> Nyqstw(19:33)

19:33 epotisan <4222> de <1161> ton <3588> patera <3962> autwn <846> oinon <3631> en <1722> th <3588> nukti <3571> tauth <3778> kai <2532> eiselyousa <1525> h <3588> presbutera <4245> ekoimhyh <2837> meta <3326> tou <3588> patrov <3962> authv <846> thn <3588> nukta <3571> ekeinhn <1565> kai <2532> ouk <3364> hdei en <1722> tw <3588> koimhyhnai <2837> authn <846> kai <2532> anasthnai <450>

19:34 <02233> erz <01> wnybam <02421> hyxnw <05973> wme <07901> ybks <0935> yabw <03915> hlylh <01571> Mg <03196> Nyy <08248> wnqsn <01> yba <0854> ta <0570> sma <07901> ytbks <02005> Nh <06810> hryeuh <0413> la <01067> hrykbh <0559> rmatw <04283> trxmm <01961> yhyw(19:34)

19:34 egeneto <1096> de <1161> th <3588> epaurion <1887> kai <2532> eipen h <3588> presbutera <4245> prov <4314> thn <3588> newteran <3501> idou <2400> ekoimhyhn <2837> ecyev <5504> meta <3326> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> potiswmen <4222> auton <846> oinon <3631> kai <2532> thn <3588> nukta <3571> tauthn <3778> kai <2532> eiselyousa <1525> koimhyhti <2837> met <3326> autou <846> kai <2532> exanasthswmen ek <1537> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> sperma <4690>

19:35 <06965> hmqbw <07901> hbksb <03045> edy <03808> alw <05973> wme <07901> bkstw <06810> hryeuh <06965> Mqtw <03196> Nyy <01> Nhyba <0853> ta <01931> awhh <03915> hlylb <01571> Mg <08248> Nyqstw(19:35)

19:35 epotisan <4222> de <1161> kai <2532> en <1722> th <3588> nukti <3571> ekeinh <1565> ton <3588> patera <3962> autwn <846> oinon <3631> kai <2532> eiselyousa <1525> h <3588> newtera <3501> ekoimhyh <2837> meta <3326> tou <3588> patrov <3962> authv <846> kai <2532> ouk <3364> hdei en <1722> tw <3588> koimhyhnai <2837> authn <846> kai <2532> anasthnai <450>

19:36 <01> Nhybam <03876> jwl <01323> twnb <08147> yts <02029> Nyrhtw(19:36)

19:36 kai <2532> sunelabon <4815> ai <3588> duo <1417> yugaterev <2364> lwt <3091> ek <1537> tou <3588> patrov <3962> autwn <846>

19:37 <03117> Mwyh <05704> de <04124> bawm <01> yba <01931> awh <04124> bawm <08034> wms <07121> arqtw <01121> Nb <01067> hrykbh <03205> dltw(19:37)

19:37 kai <2532> eteken <5088> h <3588> presbutera <4245> uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> mwab legousa <3004> ek <1537> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> outov <3778> pathr <3962> mwabitwn ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250>

19:38 o <03117> Mwyh <05704> de <05983> Nwme <01121> ynb <01> yba <01931> awh <01151> yme <0> Nb <08034> wms <07121> arqtw <01121> Nb <03205> hdly <01931> awh <01571> Mg <06810> hryeuhw(19:38)

19:38 eteken <5088> de <1161> kai <2532> h <3588> newtera <3501> uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> amman uiov <5207> tou <3588> genouv <1085> mou <1473> outov <3778> pathr <3962> ammanitwn ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA