TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 5:1-9

5:1 kai <2532> eidon <1492> (5627) epi <1909> thn <3588> dexian <1188> tou <3588> kayhmenou <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> biblion <975> gegrammenon <1125> (5772) eswyen <2081> kai <2532> opisyen <3693> katesfragismenon <2696> (5772) sfragisin <4973> epta <2033>

5:2 kai <2532> eidon <1492> (5627) aggelon <32> iscuron <2478> khrussonta <2784> (5723) en <1722> fwnh <5456> megalh <3173> tiv <5101> axiov <514> anoixai <455> (5658) to <3588> biblion <975> kai <2532> lusai <3089> (5658) tav <3588> sfragidav <4973> autou <846>

5:3 kai <2532> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) en <1722> tw <3588> ouranw <3772> oude <3761> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> oude <3761> upokatw <5270> thv <3588> ghv <1093> anoixai <455> (5658) to <3588> biblion <975> oute <3777> blepein <991> (5721) auto <846>

5:4 kai <2532> [egw] <1473> eklaion <2799> (5707) polu <4183> oti <3754> oudeiv <3762> axiov <514> eureyh <2147> (5681) anoixai <455> (5658) to <3588> biblion <975> oute <3777> blepein <991> (5721) auto <846>

5:5 kai <2532> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> presbuterwn <4245> legei <3004> (5719) moi <3427> mh <3361> klaie <2799> (5720) idou <2400> (5628) enikhsen <3528> (5656) o <3588> lewn <3023> o <3588> ek <1537> thv <3588> fulhv <5443> iouda <2448> h <3588> riza <4491> dauid <1138> anoixai <455> (5658) to <3588> biblion <975> kai <2532> tav <3588> epta <2033> sfragidav <4973> autou <846>

5:6 kai <2532> eidon <1492> (5627) en <1722> mesw <3319> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> kai <2532> en <1722> mesw <3319> twn <3588> presbuterwn <4245> arnion <721> esthkov <2476> (5761) wv <5613> esfagmenon <4969> (5772) ecwn <2192> (5723) kerata <2768> epta <2033> kai <2532> ofyalmouv <3788> epta <2033> oi <3739> eisin <1510> (5748) ta <3588> [epta] <2033> pneumata <4151> tou <3588> yeou <2316> apestalmenoi <649> (5772) eiv <1519> pasan <3956> thn <3588> ghn <1093>

5:7 kai <2532> hlyen <2064> (5627) kai <2532> eilhfen <2983> (5758) ek <1537> thv <3588> dexiav <1188> tou <3588> kayhmenou <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362>

5:8 kai <2532> ote <3753> elaben <2983> (5627) to <3588> biblion <975> ta <3588> tessara <5064> zwa <2226> kai <2532> oi <3588> eikosi <1501> tessarev <5064> presbuteroi <4245> epesan <4098> (5627) enwpion <1799> tou <3588> arniou <721> econtev <2192> (5723) ekastov <1538> kiyaran <2788> kai <2532> fialav <5357> crusav <5552> gemousav <1073> (5723) yumiamatwn <2368> ai <3739> eisin <1510> (5748) ai <3588> proseucai <4335> twn <3588> agiwn <40>

5:9 kai <2532> adousin <103> (5719) wdhn <5603> kainhn <2537> legontev <3004> (5723) axiov <514> ei <1510> (5748) labein <2983> (5629) to <3588> biblion <975> kai <2532> anoixai <455> (5658) tav <3588> sfragidav <4973> autou <846> oti <3754> esfaghv <4969> (5648) kai <2532> hgorasav <59> (5656) tw <3588> yew <2316> en <1722> tw <3588> aimati <129> sou <4675> ek <1537> pashv <3956> fulhv <5443> kai <2532> glwsshv <1100> kai <2532> laou <2992> kai <2532> eynouv <1484>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA