TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 7:11-17

7:11 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> exhv <1836> eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> polin <4172> kaloumenhn <2564> (5746) nain <3484> kai <2532> suneporeuonto <4848> (5711) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> kai <2532> oclov <3793> poluv <4183>

7:12 wv <5613> de <1161> hggisen <1448> (5656) th <3588> pulh <4439> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> idou <2400> (5628) exekomizeto <1580> (5712) teynhkwv <2348> (5761) monogenhv <3439> uiov <5207> th <3588> mhtri <3384> autou <846> kai <2532> auth <846> hn <1510> (5713) chra <5503> kai <2532> oclov <3793> thv <3588> polewv <4172> ikanov <2425> hn <1510> (5713) sun <4862> auth <846>

7:13 kai <2532> idwn <1492> (5631) authn <846> o <3588> kuriov <2962> esplagcnisyh <4697> (5675) ep <1909> auth <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) auth <846> mh <3361> klaie <2799> (5720)

7:14 kai <2532> proselywn <4334> (5631) hqato <680> (5662) thv <3588> sorou <4673> oi <3588> de <1161> bastazontev <941> (5723) esthsan <2476> (5627) kai <2532> eipen <2036> (5627) neaniske <3495> soi <4671> legw <3004> (5719) egeryhti <1453> (5682)

7:15 kai <2532> anekayisen <339> (5656) o <3588> nekrov <3498> kai <2532> hrxato <756> (5662) lalein <2980> (5721) kai <2532> edwken <1325> (5656) auton <846> th <3588> mhtri <3384> autou <846>

7:16 elaben <2983> (5627) de <1161> fobov <5401> pantav <3956> kai <2532> edoxazon <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> legontev <3004> (5723) oti <3754> profhthv <4396> megav <3173> hgeryh <1453> (5681) en <1722> hmin <2254> kai <2532> oti <3754> epeskeqato <1980> (5662) o <3588> yeov <2316> ton <3588> laon <2992> autou <846>

7:17 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) o <3588> logov <3056> outov <3778> en <1722> olh <3650> th <3588> ioudaia <2449> peri <4012> autou <846> kai <2532> pash <3956> th <3588> pericwrw <4066>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA