TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 4:31-37

4:31 kai <2532> kathlyen <2718> (5627) eiv <1519> kafarnaoum <2584> polin <4172> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> hn <1510> (5713) didaskwn <1321> (5723) autouv <846> en <1722> toiv <3588> sabbasin <4521>

4:32 kai <2532> exeplhssonto <1605> (5712) epi <1909> th <3588> didach <1322> autou <846> oti <3754> en <1722> exousia <1849> hn <1510> (5713) o <3588> logov <3056> autou <846>

4:33 kai <2532> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> hn <1510> (5713) anyrwpov <444> ecwn <2192> (5723) pneuma <4151> daimoniou <1140> akayartou <169> kai <2532> anekraxen <349> (5656) fwnh <5456> megalh <3173>

4:34 ea <1436> ti <5101> hmin <2254> kai <2532> soi <4671> ihsou <2424> nazarhne <3479> hlyev <2064> (5627) apolesai <622> (5658) hmav <2248> oida <1492> (5758) se <4571> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> agiov <40> tou <3588> yeou <2316>

4:35 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> legwn <3004> (5723) fimwyhti <5392> (5682) kai <2532> exelye <1831> (5628) ap <575> autou <846> kai <2532> riqan <4496> (5660) auton <846> to <3588> daimonion <1140> eiv <1519> to <3588> meson <3319> exhlyen <1831> (5627) ap <575> autou <846> mhden <3367> blaqan <984> (5660) auton <846>

4:36 kai <2532> egeneto <1096> (5633) yambov <2285> epi <1909> pantav <3956> kai <2532> sunelaloun <4814> (5707) prov <4314> allhlouv <240> legontev <3004> (5723) tiv <5101> o <3588> logov <3056> outov <3778> oti <3754> en <1722> exousia <1849> kai <2532> dunamei <1411> epitassei <2004> (5719) toiv <3588> akayartoiv <169> pneumasin <4151> kai <2532> exercontai <1831> (5736)

4:37 kai <2532> exeporeueto <1607> (5711) hcov <2279> peri <4012> autou <846> eiv <1519> panta <3956> topon <5117> thv <3588> pericwrou <4066>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA