TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 22:47-53

22:47 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) idou <2400> (5628) oclov <3793> kai <2532> o <3588> legomenov <3004> (5746) ioudav <2455> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> prohrceto <4281> (5711) autouv <846> kai <2532> hggisen <1448> (5656) tw <3588> ihsou <2424> filhsai <5368> (5658) auton <846>

22:48 ihsouv <2424> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> iouda <2455> filhmati <5370> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidwv <3860> (5719)

22:49 idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> peri <4012> auton <846> to <3588> esomenon <1510> (5706) eipan <3004> (5627) kurie <2962> ei <1487> pataxomen <3960> (5692) en <1722> macairh <3162>

22:50 kai <2532> epataxen <3960> (5656) eiv <1520> tiv <5100> ex <1537> autwn <846> tou <3588> arcierewv <749> ton <3588> doulon <1401> kai <2532> afeilen <851> (5627) to <3588> ouv <3775> autou <846> to <3588> dexion <1188>

22:51 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> [o] <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) eate <1439> (5720) ewv <2193> toutou <5127> kai <2532> aqamenov <680> (5671) tou <3588> wtiou <5621> iasato <2390> (5662) auton <846>

22:52 eipen <2036> (5627) de <1161> ihsouv <2424> prov <4314> touv <3588> paragenomenouv <3854> (5637) ep <1909> auton <846> arciereiv <749> kai <2532> strathgouv <4755> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> presbuterouv <4245> wv <5613> epi <1909> lhsthn <3027> exhlyate <1831> (5656) meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586>

22:53 kay <2596> hmeran <2250> ontov <1510> (5752) mou <3450> mey <3326> umwn <5216> en <1722> tw <3588> ierw <2411> ouk <3756> exeteinate <1614> (5656) tav <3588> ceirav <5495> ep <1909> eme <1691> all <235> auth <3778> estin <1510> (5748) umwn <5216> h <3588> wra <5610> kai <2532> h <3588> exousia <1849> tou <3588> skotouv <4655>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA