TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 16:10-18

16:10 o <3588> pistov <4103> en <1722> elacistw <1646> kai <2532> en <1722> pollw <4183> pistov <4103> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> en <1722> elacistw <1646> adikov <94> kai <2532> en <1722> pollw <4183> adikov <94> estin <1510> (5748)

16:11 ei <1487> oun <3767> en <1722> tw <3588> adikw <94> mamwna <3126> pistoi <4103> ouk <3756> egenesye <1096> (5633) to <3588> alhyinon <228> tiv <5101> umin <5213> pisteusei <4100> (5692)

16:12 kai <2532> ei <1487> en <1722> tw <3588> allotriw <245> pistoi <4103> ouk <3756> egenesye <1096> (5633) to <3588> hmeteron <2251> tiv <5101> dwsei <1325> (5692) umin <5213>

16:13 oudeiv <3762> oikethv <3610> dunatai <1410> (5736) dusin <1417> kurioiv <2962> douleuein <1398> (5721) h <2228> gar <1063> ton <3588> ena <1520> mishsei <3404> (5692) kai <2532> ton <3588> eteron <2087> agaphsei <25> (5692) h <2228> enov <1520> anyexetai <472> (5695) kai <2532> tou <3588> eterou <2087> katafronhsei <2706> (5692) ou <3756> dunasye <1410> (5736) yew <2316> douleuein <1398> (5721) kai <2532> mamwna <3126>

16:14 hkouon <191> (5707) de <1161> tauta <5023> panta <3956> oi <3588> farisaioi <5330> filarguroi <5366> uparcontev <5225> (5723) kai <2532> exemukthrizon <1592> (5707) auton <846>

16:15 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> umeiv <5210> este <1510> (5748) oi <3588> dikaiountev <1344> (5723) eautouv <1438> enwpion <1799> twn <3588> anyrwpwn <444> o <3588> de <1161> yeov <2316> ginwskei <1097> (5719) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> oti <3754> to <3588> en <1722> anyrwpoiv <444> uqhlon <5308> bdelugma <946> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

16:16 o <3588> nomov <3551> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> mecri <3360> iwannou <2491> apo <575> tote <5119> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> euaggelizetai <2097> (5743) kai <2532> pav <3956> eiv <1519> authn <846> biazetai <971> (5731)

16:17 eukopwteron <2123> de <1161> estin <1510> (5748) ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1093> parelyein <3928> (5629) h <2228> tou <3588> nomou <3551> mian <1520> keraian <2762> pesein <4098> (5629)

16:18 pav <3956> o <3588> apoluwn <630> (5723) thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> gamwn <1060> (5723) eteran <2087> moiceuei <3431> (5719) kai <2532> o <3588> apolelumenhn <630> (5772) apo <575> androv <435> gamwn <1060> (5723) moiceuei <3431> (5719)TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA