TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Filipi 4:10

4:10 ecarhn <5463> (5644) de <1161> en <1722> kuriw <2962> megalwv <3171> oti <3754> hdh <2235> pote <4218> aneyalete <330> (5627) to <3588> uper <5228> emou <1700> fronein <5426> (5721) ef <1909> w <3739> kai <2532> efroneite <5426> (5707) hkaireisye <170> (5711) de <1161>

Filipi 4:14-18

4:14 plhn <4133> kalwv <2573> epoihsate <4160> (5656) sugkoinwnhsantev <4790> (5660) mou <3450> th <3588> yliqei <2347>

4:15 oidate <1492> (5758) de <1161> kai <2532> umeiv <5210> filipphsioi <5374> oti <3754> en <1722> arch <746> tou <3588> euaggeliou <2098> ote <3753> exhlyon <1831> (5627) apo <575> makedoniav <3109> oudemia <3762> moi <3427> ekklhsia <1577> ekoinwnhsen <2841> (5656) eiv <1519> logon <3056> dosewv <1394> kai <2532> lhmqewv <3028> ei <1487> mh <3361> umeiv <5210> monoi <3441>

4:16 oti <3754> kai <2532> en <1722> yessalonikh <2332> kai <2532> apax <530> kai <2532> div <1364> eiv <1519> thn <3588> creian <5532> moi <3427> epemqate <3992> (5656)

4:17 ouc <3756> oti <3754> epizhtw <1934> (5719) to <3588> doma <1390> alla <235> epizhtw <1934> (5719) ton <3588> karpon <2590> ton <3588> pleonazonta <4121> (5723) eiv <1519> logon <3056> umwn <5216>

4:18 apecw <568> (5719) de <1161> panta <3956> kai <2532> perisseuw <4052> (5719) peplhrwmai <4137> (5769) dexamenov <1209> (5666) para <3844> epafroditou <1891> ta <3588> par <3844> umwn <5216> osmhn <3744> euwdiav <2175> yusian <2378> dekthn <1184> euareston <2101> tw <3588> yew <2316>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA