TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 5:25-33

5:25 oi <3588> andrev <435> agapate <25> (5720) tav <3588> gunaikav <1135> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> cristov <5547> hgaphsen <25> (5656) thn <3588> ekklhsian <1577> kai <2532> eauton <1438> paredwken <3860> (5656) uper <5228> authv <846>

5:26 ina <2443> authn <846> agiash <37> (5661) kayarisav <2511> (5660) tw <3588> loutrw <3067> tou <3588> udatov <5204> en <1722> rhmati <4487>

5:27 ina <2443> parasthsh <3936> (5661) autov <846> eautw <1438> endoxon <1741> thn <3588> ekklhsian <1577> mh <3361> ecousan <2192> (5723) spilon <4696> h <2228> rutida <4512> h <2228> ti <5100> twn <3588> toioutwn <5108> all <235> ina <2443> h <1510> (5753) agia <40> kai <2532> amwmov <299>

5:28 outwv <3779> ofeilousin <3784> (5719) [kai] <2532> oi <3588> andrev <435> agapan <25> (5721) tav <3588> eautwn <1438> gunaikav <1135> wv <5613> ta <3588> eautwn <1438> swmata <4983> o <3588> agapwn <25> (5723) thn <3588> eautou <1438> gunaika <1135> eauton <1438> agapa <25> (5719)

5:29 oudeiv <3762> gar <1063> pote <4218> thn <3588> eautou <1438> sarka <4561> emishsen <3404> (5656) alla <235> ektrefei <1625> (5719) kai <2532> yalpei <2282> (5719) authn <846> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> cristov <5547> thn <3588> ekklhsian <1577>

5:30 oti <3754> melh <3196> esmen <1510> (5748) tou <3588> swmatov <4983> autou <846>

5:31 anti <473> toutou <5127> kataleiqei <2641> (5692) anyrwpov <444> [ton] <3588> patera <3962> kai <2532> [thn] <3588> mhtera <3384> kai <2532> proskollhyhsetai <4347> (5701) prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> esontai <1510> (5704) oi <3588> duo <1417> eiv <1519> sarka <4561> mian <1520>

5:32 to <3588> musthrion <3466> touto <5124> mega <3173> estin <1510> (5748) egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) eiv <1519> criston <5547> kai <2532> [eiv] <1519> thn <3588> ekklhsian <1577>

5:33 plhn <4133> kai <2532> umeiv <5210> oi <3588> kay <2596> ena <1520> ekastov <1538> thn <3588> eautou <1438> gunaika <1135> outwv <3779> agapatw <25> (5720) wv <5613> eauton <1438> h <3588> de <1161> gunh <1135> ina <2443> fobhtai <5399> (5741) ton <3588> andra <435>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA