TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 4:1-5

4:1 dia <1223> touto <5124> econtev <2192> (5723) thn <3588> diakonian <1248> tauthn <3778> kaywv <2531> hlehyhmen <1653> (5681) ouk <3756> egkakoumen <1573> (5719)

4:2 alla <235> apeipameya <550> (5639) ta <3588> krupta <2927> thv <3588> aiscunhv <152> mh <3361> peripatountev <4043> (5723) en <1722> panourgia <3834> mhde <3366> dolountev <1389> (5723) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> alla <235> th <3588> fanerwsei <5321> thv <3588> alhyeiav <225> sunistanontev <4921> (5723) eautouv <1438> prov <4314> pasan <3956> suneidhsin <4893> anyrwpwn <444> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

4:3 ei <1487> de <1161> kai <2532> estin <1510> (5748) kekalummenon <2572> (5772) to <3588> euaggelion <2098> hmwn <2257> en <1722> toiv <3588> apollumenoiv <622> (5730) estin <1510> (5748) kekalummenon <2572> (5772)

4:4 en <1722> oiv <3739> o <3588> yeov <2316> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> etuflwsen <5186> (5656) ta <3588> nohmata <3540> twn <3588> apistwn <571> eiv <1519> to <3588> mh <3361> augasai <826> (5658) ton <3588> fwtismon <5462> tou <3588> euaggeliou <2098> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> cristou <5547> ov <3739> estin <1510> (5748) eikwn <1504> tou <3588> yeou <2316>

4:5 ou <3756> gar <1063> eautouv <1438> khrussomen <2784> (5719) alla <235> criston <5547> ihsoun <2424> kurion <2962> eautouv <1438> de <1161> doulouv <1401> umwn <5216> dia <1223> ihsoun <2424>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA