TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 1:7-11

1:7 eidotev <1492> (5761) oti <3754> wv <5613> koinwnoi <2844> este <1510> (5748) twn <3588> payhmatwn <3804> outwv <3779> kai <2532> thv <3588> paraklhsewv <3874>

1:8 ou <3756> gar <1063> yelomen <2309> (5719) umav <5209> agnoein <50> (5721) adelfoi <80> uper <5228> thv <3588> yliqewv <2347> hmwn <2257> thv <3588> genomenhv <1096> (5637) en <1722> th <3588> asia <773> oti <3754> kay <2596> uperbolhn <5236> uper <5228> dunamin <1411> ebarhyhmen <916> (5681) wste <5620> exaporhyhnai <1820> (5683) hmav <2248> kai <2532> tou <3588> zhn <2198> (5721)

1:9 alla <235> autoi <846> en <1722> eautoiv <1438> to <3588> apokrima <610> tou <3588> yanatou <2288> eschkamen <2192> (5758) ina <2443> mh <3361> pepoiyotev <3982> (5756) wmen <1510> (5753) ef <1909> eautoiv <1438> all <235> epi <1909> tw <3588> yew <2316> tw <3588> egeironti <1453> (5723) touv <3588> nekrouv <3498>

1:10 ov <3739> ek <1537> thlikoutou <5082> yanatou <2288> errusato <4506> (5673) hmav <2248> kai <2532> rusetai <4506> (5695) eiv <1519> on <3739> hlpikamen <1679> (5758) [oti] <3754> kai <2532> eti <2089> rusetai <4506> (5695)

1:11 sunupourgountwn <4943> (5723) kai <2532> umwn <5216> uper <5228> hmwn <2257> th <3588> dehsei <1162> ina <2443> ek <1537> pollwn <4183> proswpwn <4383> to <3588> eiv <1519> hmav <2248> carisma <5486> dia <1223> pollwn <4183> eucaristhyh <2168> (5686) uper <5228> hmwn <2257>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA