TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Petrus 2:9-17

2:9 umeiv <5210> de <1161> genov <1085> eklekton <1588> basileion <934> ierateuma <2406> eynov <1484> agion <40> laov <2992> eiv <1519> peripoihsin <4047> opwv <3704> tav <3588> aretav <703> exaggeilhte <1804> (5661) tou <3588> ek <1537> skotouv <4655> umav <5209> kalesantov <2564> (5660) eiv <1519> to <3588> yaumaston <2298> autou <846> fwv <5457>

2:10 oi <3588> pote <4218> ou <3756> laov <2992> nun <3568> de <1161> laov <2992> yeou <2316> oi <3588> ouk <3756> hlehmenoi <1653> (5772) nun <3568> de <1161> elehyentev <1653> (5685)

2:11 agaphtoi <27> parakalw <3870> (5719) wv <5613> paroikouv <3941> kai <2532> parepidhmouv <3927> apecesyai <567> (5733) twn <3588> sarkikwn <4559> epiyumiwn <1939> aitinev <3748> strateuontai <4754> (5731) kata <2596> thv <3588> quchv <5590>

2:12 thn <3588> anastrofhn <391> umwn <5216> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> econtev <2192> (5723) kalhn <2570> ina <2443> en <1722> w <3739> katalalousin <2635> (5719) umwn <5216> wv <5613> kakopoiwn <2555> ek <1537> twn <3588> kalwn <2570> ergwn <2041> epopteuontev <2029> (5723) doxaswsin <1392> (5661) ton <3588> yeon <2316> en <1722> hmera <2250> episkophv <1984>

2:13 upotaghte <5293> (5649) pash <3956> anyrwpinh <442> ktisei <2937> dia <1223> ton <3588> kurion <2962> eite <1535> basilei <935> wv <5613> upereconti <5242> (5723)

2:14 eite <1535> hgemosin <2232> wv <5613> di <1223> autou <846> pempomenoiv <3992> (5746) eiv <1519> ekdikhsin <1557> kakopoiwn <2555> epainon <1868> de <1161> agayopoiwn <17>

2:15 oti <3754> outwv <3779> estin <1510> (5748) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> agayopoiountav <15> (5723) fimoun <5392> (5721) thn <3588> twn <3588> afronwn <878> anyrwpwn <444> agnwsian <56>

2:16 wv <5613> eleuyeroi <1658> kai <2532> mh <3361> wv <5613> epikalumma <1942> econtev <2192> (5723) thv <3588> kakiav <2549> thn <3588> eleuyerian <1657> all <235> wv <5613> yeou <2316> douloi <1401>

2:17 pantav <3956> timhsate <5091> (5657) thn <3588> adelfothta <81> agapate <25> (5720) ton <3588> yeon <2316> fobeisye <5399> (5737) ton <3588> basilea <935> timate <5091> (5720)TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA