TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 1:43-51

1:43 th <3588> epaurion <1887> hyelhsen <2309> (5656) exelyein <1831> (5629) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> kai <2532> euriskei <2147> (5719) filippon <5376> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> akolouyei <190> (5720) moi <3427>

1:44 hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> filippov <5376> apo <575> bhysaida <966> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> andreou <406> kai <2532> petrou <4074>

1:45 euriskei <2147> (5719) filippov <5376> ton <3588> nayanahl <3482> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> on <3739> egraqen <1125> (5656) mwushv <3475> en <1722> tw <3588> nomw <3551> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> eurhkamen <2147> (5758) ihsoun <2424> uion <5207> tou <3588> iwshf <2501> ton <3588> apo <575> nazaret <3478>

1:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> nayanahl <3482> ek <1537> nazaret <3478> dunatai <1410> (5736) ti <5101> agayon <18> einai <1510> (5750) legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> filippov <5376> ercou <2064> (5737) kai <2532> ide <1492> (5657)

1:47 eiden <1492> (5627) ihsouv <2424> ton <3588> nayanahl <3482> ercomenon <2064> (5740) prov <4314> auton <846> kai <2532> legei <3004> (5719) peri <4012> autou <846> ide <1492> (5657) alhywv <230> israhlithv <2475> en <1722> w <3739> dolov <1388> ouk <3756> estin <1510> (5748)

1:48 legei <3004> (5719) autw <846> nayanahl <3482> poyen <4159> me <3165> ginwskeiv <1097> (5719) apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> pro <4253> tou <3588> se <4571> filippon <5376> fwnhsai <5455> (5658) onta <1510> (5752) upo <5259> thn <3588> sukhn <4808> eidon <1492> (5627) se <4571>

1:49 apekriyh <611> (5662) autw <846> nayanahl <3482> rabbi <4461> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> su <4771> basileuv <935> ei <1510> (5748) tou <3588> israhl <2474>

1:50 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> oti <3754> eipon <2036> (5627) soi <4671> oti <3754> eidon <1492> (5627) se <4571> upokatw <5270> thv <3588> sukhv <4808> pisteueiv <4100> (5719) meizw <3173> toutwn <5130> oqh <3708> (5695)

1:51 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oqesye <3700> (5695) ton <3588> ouranon <3772> anewgota <455> (5757) kai <2532> touv <3588> aggelouv <32> tou <3588> yeou <2316> anabainontav <305> (5723) kai <2532> katabainontav <2597> (5723) epi <1909> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA