TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 29:10-13

29:10 <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <07860> Mkyrjsw <02205> Mkynqz <07626> Mkyjbs <07218> Mkysar <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <03605> Mklk <03117> Mwyh <05324> Mybun <0859> Mta<29:9> (29:10)

29:10 (29:9) umeiv <4771> esthkate <2476> pantev <3956> shmeron <4594> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> oi <3588> arcifuloi umwn <4771> kai <2532> h <3588> gerousia <1087> umwn <4771> kai <2532> oi <3588> kritai <2923> umwn <4771> kai <2532> oi <3588> grammatoeisagwgeiv umwn <4771> pav <3956> anhr <435> israhl <2474>

29:11 <04325> Kymym <07579> bas <05704> de <06086> Kyue <02404> bjxm <04264> Kynxm <07130> brqb <0834> rsa <01616> Krgw <0802> Mkysn <02945> Mkpj<29:10> (29:11)

29:11 (29:10) ai <3588> gunaikev <1135> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> ekgona umwn <4771> kai <2532> o <3588> proshlutov <4339> o <3588> en <1722> mesw <3319> thv <3588> parembolhv umwn <4771> apo <575> xulokopou umwn <4771> kai <2532> ewv <2193> udroforou umwn <4771>

29:12 <03117> Mwyh <05973> Kme <03772> trk <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0423> wtlabw <0430> Kyhla <03068> hwhy <01285> tyrbb <05674> Krbel<29:11> (29:12)

29:12 (29:11) parelyein <3928> en <1722> th <3588> diayhkh <1242> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> kai <2532> en <1722> taiv <3588> araiv <685> autou <846> osa <3745> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> diatiyetai prov <4314> se <4771> shmeron <4594>

29:13 <03290> bqeylw <03327> qxuyl <085> Mhrbal <01> Kytbal <07650> ebsn <0834> rsakw <0> Kl <01696> rbd <0834> rsak <0430> Myhlal <0> Kl <01961> hyhy <01931> awhw <05971> Mel <0> wl <03117> Mwyh <0853> Kta <06965> Myqh <04616> Neml<29:12> (29:13)

29:13 (29:12) ina <2443> sthsh <2476> se <4771> autw <846> eiv <1519> laon <2992> kai <2532> autov <846> estai <1510> sou <4771> yeov <2316> on <3739> tropon <5158> eipen soi <4771> kai <2532> on <3739> tropon <5158> wmosen toiv <3588> patrasin <3962> sou <4771> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA