TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 15:13-19

15:13 o <3588> de <1161> yeov <2316> thv <3588> elpidov <1680> plhrwsai <4137> (5659) umav <5209> pashv <3956> carav <5479> kai <2532> eirhnhv <1515> en <1722> tw <3588> pisteuein <4100> (5721) eiv <1519> to <3588> perisseuein <4052> (5721) umav <5209> en <1722> th <3588> elpidi <1680> en <1722> dunamei <1411> pneumatov <4151> agiou <40>

15:14 pepeismai <3982> (5769) de <1161> adelfoi <80> mou <3450> kai <2532> autov <846> egw <1473> peri <4012> umwn <5216> oti <3754> kai <2532> autoi <846> mestoi <3324> este <1510> (5748) agaywsunhv <19> peplhrwmenoi <4137> (5772) pashv <3956> thv <3588> gnwsewv <1108> dunamenoi <1410> (5740) kai <2532> allhlouv <240> nouyetein <3560> (5721)

15:15 tolmhroterwv <5112> de <1161> egraqa <1125> (5656) umin <5213> apo <575> merouv <3313> wv <5613> epanamimnhskwn <1878> (5723) umav <5209> dia <1223> thn <3588> carin <5485> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) moi <3427> apo <575> tou <3588> yeou <2316>

15:16 eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) me <3165> leitourgon <3011> cristou <5547> ihsou <2424> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> ierourgounta <2418> (5723) to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> genhtai <1096> (5638) h <3588> prosfora <4376> twn <3588> eynwn <1484> euprosdektov <2144> hgiasmenh <37> (5772) en <1722> pneumati <4151> agiw <40>

15:17 ecw <2192> (5719) oun <3767> [thn] <3588> kauchsin <2746> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> ta <3588> prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

15:18 ou <3756> gar <1063> tolmhsw <5111> (5692) ti <5100> lalein <2980> (5721) wn <3739> ou <3756> kateirgasato <2716> (5662) cristov <5547> di <1223> emou <1700> eiv <1519> upakohn <5218> eynwn <1484> logw <3056> kai <2532> ergw <2041>

15:19 en <1722> dunamei <1411> shmeiwn <4592> kai <2532> teratwn <5059> en <1722> dunamei <1411> pneumatov <4151> [agiou] <40> wste <5620> me <3165> apo <575> ierousalhm <2419> kai <2532> kuklw <2945> mecri <3360> tou <3588> illurikou <2437> peplhrwkenai <4137> (5760) to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> cristou <5547>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA