TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 15:35-41

15:35 paulov <3972> de <1161> kai <2532> barnabav <921> dietribon <1304> (5707) en <1722> antioceia <490> didaskontev <1321> (5723) kai <2532> euaggelizomenoi <2097> (5734) meta <3326> kai <2532> eterwn <2087> pollwn <4183> ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962>

15:36 meta <3326> de <1161> tinav <5100> hmerav <2250> eipen <2036> (5627) prov <4314> barnaban <921> paulov <3972> epistreqantev <1994> (5660) dh <1211> episkeqwmeya <1980> (5667) touv <3588> adelfouv <80> kata <2596> polin <4172> pasan <3956> en <1722> aiv <3739> kathggeilamen <2605> (5656) ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962> pwv <4459> ecousin <2192> (5719)

15:37 barnabav <921> de <1161> ebouleto <1014> (5711) sumparalabein <4838> (5629) kai <2532> ton <3588> iwannhn <2491> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) markon <3138>

15:38 paulov <3972> de <1161> hxiou <515> (5707) ton <3588> apostanta <868> (5631) ap <575> autwn <846> apo <575> pamfuliav <3828> kai <2532> mh <3361> sunelyonta <4905> (5631) autoiv <846> eiv <1519> to <3588> ergon <2041> mh <3361> sumparalambanein <4838> (5721) touton <5126>

15:39 egeneto <1096> (5633) de <1161> paroxusmov <3948> wste <5620> apocwrisyhnai <673> (5683) autouv <846> ap <575> allhlwn <240> ton <3588> te <5037> barnaban <921> paralabonta <3880> (5631) ton <3588> markon <3138> ekpleusai <1602> (5658) eiv <1519> kupron <2954>

15:40 paulov <3972> de <1161> epilexamenov <1951> (5671) silan <4609> exhlyen <1831> (5627) paradoyeiv <3860> (5685) th <3588> cariti <5485> tou <3588> kuriou <2962> upo <5259> twn <3588> adelfwn <80>

15:41 dihrceto <1330> (5711) de <1161> thn <3588> surian <4947> kai <2532> [thn] <3588> kilikian <2791> episthrizwn <1991> (5723) tav <3588> ekklhsiav <1577>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA