TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Galatia 5:16-26

5:16 legw <3004> (5719) de <1161> pneumati <4151> peripateite <4043> (5720) kai <2532> epiyumian <1939> sarkov <4561> ou <3756> mh <3361> teleshte <5055> (5661)

5:17 h <3588> gar <1063> sarx <4561> epiyumei <1937> (5719) kata <2596> tou <3588> pneumatov <4151> to <3588> de <1161> pneuma <4151> kata <2596> thv <3588> sarkov <4561> tauta <5023> gar <1063> allhloiv <240> antikeitai <480> (5736) ina <2443> mh <3361> a <3739> ean <1437> yelhte <2309> (5725) tauta <5023> poihte <4160> (5725)

5:18 ei <1487> de <1161> pneumati <4151> agesye <71> (5743) ouk <3756> este <1510> (5748) upo <5259> nomon <3551>

5:19 fanera <5318> de <1161> estin <1510> (5748) ta <3588> erga <2041> thv <3588> sarkov <4561> atina <3748> estin <1510> (5748) porneia <4202> akayarsia <167> aselgeia <766>

5:20 eidwlolatria <1495> farmakeia <5331> ecyrai <2189> eriv <2054> zhlov <2205> yumoi <2372> eriyeiai <2052> dicostasiai <1370> aireseiv <139>

5:21 fyonoi <5355> meyai <3178> kwmoi <2970> kai <2532> ta <3588> omoia <3664> toutoiv <5125> a <3739> prolegw <4302> (5719) umin <5213> kaywv <2531> proeipon <4277> (5627) oti <3754> oi <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontev <4238> (5723) basileian <932> yeou <2316> ou <3756> klhronomhsousin <2816> (5692)

5:22 o <3588> de <1161> karpov <2590> tou <3588> pneumatov <4151> estin <1510> (5748) agaph <26> cara <5479> eirhnh <1515> makroyumia <3115> crhstothv <5544> agaywsunh <19> pistiv <4102>

5:23 prauthv <4240> egkrateia <1466> kata <2596> twn <3588> toioutwn <5108> ouk <3756> estin <1510> (5748) nomov <3551>

5:24 oi <3588> de <1161> tou <3588> cristou <5547> ihsou <2424> thn <3588> sarka <4561> estaurwsan <4717> (5656) sun <4862> toiv <3588> payhmasin <3804> kai <2532> taiv <3588> epiyumiaiv <1939>

5:25 ei <1487> zwmen <2198> (5719) pneumati <4151> pneumati <4151> kai <2532> stoicwmen <4748> (5725)

5:26 mh <3361> ginwmeya <1096> (5741) kenodoxoi <2755> allhlouv <240> prokaloumenoi <4292> (5734) allhloiv <240> fyonountev <5354> (5723)TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA