TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Galatia 4:12-20

4:12 ginesye <1096> (5737) wv <5613> egw <1473> oti <3754> kagw <2504> wv <5613> umeiv <5210> adelfoi <80> deomai <1189> (5736) umwn <5216> ouden <3762> me <3165> hdikhsate <91> (5656)

4:13 oidate <1492> (5758) de <1161> oti <3754> di <1223> asyeneian <769> thv <3588> sarkov <4561> euhggelisamhn <2097> (5668) umin <5213> to <3588> proteron <4386>

4:14 kai <2532> ton <3588> peirasmon <3986> umwn <5216> en <1722> th <3588> sarki <4561> mou <3450> ouk <3756> exouyenhsate <1848> (5656) oude <3761> exeptusate <1609> (5656) alla <235> wv <5613> aggelon <32> yeou <2316> edexasye <1209> (5662) me <3165> wv <5613> criston <5547> ihsoun <2424>

4:15 pou <4226> oun <3767> o <3588> makarismov <3108> umwn <5216> marturw <3140> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> ei <1487> dunaton <1415> touv <3588> ofyalmouv <3788> umwn <5216> exoruxantev <1846> (5660) edwkate <1325> (5656) moi <3427>

4:16 wste <5620> ecyrov <2190> umwn <5216> gegona <1096> (5754) alhyeuwn <226> (5723) umin <5213>

4:17 zhlousin <2206> (5719) umav <5209> ou <3756> kalwv <2573> alla <235> ekkleisai <1576> (5658) umav <5209> yelousin <2309> (5719) ina <2443> autouv <846> zhloute <2206> (5725)

4:18 kalon <2570> de <1161> zhlousyai <2206> (5745) en <1722> kalw <2570> pantote <3842> kai <2532> mh <3361> monon <3440> en <1722> tw <3588> pareinai <3918> (5750) me <3165> prov <4314> umav <5209>

4:19 teknia <5040> mou <3450> ouv <3739> palin <3825> wdinw <5605> (5719) mecriv <3360> ou <3739> morfwyh <3445> (5686) cristov <5547> en <1722> umin <5213>

4:20 hyelon <2309> (5707) de <1161> pareinai <3918> (5750) prov <4314> umav <5209> arti <737> kai <2532> allaxai <236> (5658) thn <3588> fwnhn <5456> mou <3450> oti <3754> aporoumai <639> (5731) en <1722> umin <5213>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA