TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 3:6

3:6 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577>

Wahyu 13:8

13:8 kai <2532> proskunhsousin <4352> (5692) auton <846> pantev <3956> oi <3588> katoikountev <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> ou <3756> ou <3756> gegraptai <1125> (5769) to <3588> onoma <3686> autou <846> en <1722> tw <3588> bibliw <975> thv <3588> zwhv <2222> tou <3588> arniou <721> tou <3588> esfagmenou <4969> (5772) apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889>

Wahyu 17:8

17:8 to <3588> yhrion <2342> o <3739> eidev <3708> (5627) hn <1510> (5713) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) kai <2532> mellei <3195> (5719) anabainein <305> (5721) ek <1537> thv <3588> abussou <12> kai <2532> eiv <1519> apwleian <684> upagei <5217> (5719) kai <2532> yaumasyhsontai <2296> (5701) oi <3588> katoikountev <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> wn <3739> ou <3756> gegraptai <1125> (5769) to <3588> onoma <3686> epi <1909> to <3588> biblion <975> thv <3588> zwhv <2222> apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> blepontwn <991> (5723) to <3588> yhrion <2342> oti <3754> hn <1510> (5713) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) kai <2532> parestai <3918> (5704)

Wahyu 20:12

20:12 kai <2532> eidon <1492> (5627) touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> touv <3588> mikrouv <3398> estwtav <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> biblia <975> hnoicyhsan <455> (5681) kai <2532> allo <243> biblion <975> hnoicyh <455> (5681) o <3739> estin <1510> (5748) thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> ekriyhsan <2919> (5681) oi <3588> nekroi <3498> ek <1537> twn <3588> gegrammenwn <1125> (5772) en <1722> toiv <3588> biblioiv <975> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>

Wahyu 21:27

21:27 kai <2532> ou <3756> mh <3361> eiselyh <1525> (5632) eiv <1519> authn <846> pan <3956> koinon <2839> kai <2532> [o] <3588> poiwn <4160> (5723) bdelugma <946> kai <2532> qeudov <5579> ei <1487> mh <3361> oi <3588> gegrammenoi <1125> (5772) en <1722> tw <3588> bibliw <975> thv <3588> zwhv <2222> tou <3588> arniou <721>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA