TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 8:6

8:6 to <3588> gar <1063> fronhma <5427> thv <3588> sarkov <4561> yanatov <2288> to <3588> de <1161> fronhma <5427> tou <3588> pneumatov <4151> zwh <2222> kai <2532> eirhnh <1515>

Roma 8:13

8:13 ei <1487> gar <1063> kata <2596> sarka <4561> zhte <2198> (5719) mellete <3195> (5719) apoynhskein <599> (5721) ei <1487> de <1161> pneumati <4151> tav <3588> praxeiv <4234> tou <3588> swmatov <4983> yanatoute <2289> (5719) zhsesye <2198> (5695)

Roma 6:16

6:16 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> w <3739> paristanete <3936> (5719) eautouv <1438> doulouv <1401> eiv <1519> upakohn <5218> douloi <1401> este <1510> (5748) w <3739> upakouete <5219> (5719) htoi <2273> amartiav <266> eiv <1519> yanaton <2288> h <2228> upakohv <5218> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

Roma 6:21

6:21 tina <5101> oun <3767> karpon <2590> eicete <2192> (5707) tote <5119> ef <1909> oiv <3739> nun <3568> epaiscunesye <1870> (5736) to <3588> gar <1063> telov <5056> ekeinwn <1565> yanatov <2288>

Roma 6:23

6:23 ta <3588> gar <1063> oqwnia <3800> thv <3588> amartiav <266> yanatov <2288> to <3588> de <1161> carisma <5486> tou <3588> yeou <2316> zwh <2222> aiwniov <166> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA