TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 27:3-10

27:3 tote <5119> idwn <1492> (5631) ioudav <2455> o <3588> paradouv <3860> (5631) auton <846> oti <3754> katekriyh <2632> (5681) metamelhyeiv <3338> (5679) estreqen <4762> (5656) ta <3588> triakonta <5144> arguria <694> toiv <3588> arciereusin <749> kai <2532> presbuteroiv <4245>

27:4 legwn <3004> (5723) hmarton <264> (5627) paradouv <3860> (5631) aima <129> dikaion <1342> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ti <5101> prov <4314> hmav <2248> su <4771> oqh <3708> (5695)

27:5 kai <2532> riqav <4496> (5660) ta <3588> arguria <694> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> anecwrhsen <402> (5656) kai <2532> apelywn <565> (5631) aphgxato <519> (5668)

27:6 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> labontev <2983> (5631) ta <3588> arguria <694> eipan <3004> (5627) ouk <3756> exestin <1832> (5904) balein <906> (5629) auta <846> eiv <1519> ton <3588> korbanan <2878> epei <1893> timh <5092> aimatov <129> estin <1510> (5748)

27:7 sumboulion <4824> de <1161> labontev <2983> (5631) hgorasan <59> (5656) ex <1537> autwn <846> ton <3588> agron <68> tou <3588> keramewv <2763> eiv <1519> tafhn <5027> toiv <3588> xenoiv <3581>

27:8 dio <1352> eklhyh <2564> (5681) o <3588> agrov <68> ekeinov <1565> agrov <68> aimatov <129> ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594>

27:9 tote <5119> eplhrwyh <4137> (5681) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> ieremiou <2408> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723) kai <2532> elabon <2983> (5627) <2983> (5627) ta <3588> triakonta <5144> arguria <694> thn <3588> timhn <5092> tou <3588> tetimhmenou <5091> (5772) on <3739> etimhsanto <5091> (5668) apo <575> uiwn <5207> israhl <2474>

27:10 kai <2532> edwkan <1325> (5656) auta <846> eiv <1519> ton <3588> agron <68> tou <3588> keramewv <2763> kaya <2505> sunetaxen <4929> (5656) moi <3427> kuriov <2962>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA