TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 9:28-36

9:28 egeneto <1096> (5633) de <1161> meta <3326> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> wsei <5616> hmerai <2250> oktw <3638> paralabwn <3880> (5631) petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> kai <2532> iakwbon <2385> anebh <305> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> proseuxasyai <4336> (5664)

9:29 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> proseucesyai <4336> (5738) auton <846> to <3588> eidov <1491> tou <3588> proswpou <4383> autou <846> eteron <2087> kai <2532> o <3588> imatismov <2441> autou <846> leukov <3022> exastraptwn <1823> (5723)

9:30 kai <2532> idou <2400> (5628) andrev <435> duo <1417> sunelaloun <4814> (5707) autw <846> oitinev <3748> hsan <1510> (5713) mwushv <3475> kai <2532> hliav <2243>

9:31 oi <3739> ofyentev <3700> (5685) en <1722> doxh <1391> elegon <3004> (5707) thn <3588> exodon <1841> autou <846> hn <3739> hmellen <3195> (5707) plhroun <4137> (5721) en <1722> ierousalhm <2419>

9:32 o <3588> de <1161> petrov <4074> kai <2532> oi <3588> sun <4862> autw <846> hsan <1510> (5713) bebarhmenoi <916> (5772) upnw <5258> diagrhgorhsantev <1235> (5660) de <1161> eidon <1492> (5627) thn <3588> doxan <1391> autou <846> kai <2532> touv <3588> duo <1417> andrav <435> touv <3588> sunestwtav <4921> (5761) autw <846>

9:33 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> diacwrizesyai <1316> (5738) autouv <846> ap <575> autou <846> eipen <2036> (5627) o <3739> petrov <4074> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> epistata <1988> kalon <2570> estin <1510> (5748) hmav <2248> wde <5602> einai <1510> (5750) kai <2532> poihswmen <4160> (5661) skhnav <4633> treiv <5140> mian <1520> soi <4671> kai <2532> mian <1520> mwusei <3475> kai <2532> mian <1520> hlia <2243> mh <3361> eidwv <1492> (5761) o <3739> legei <3004> (5719)

9:34 tauta <5023> de <1161> autou <846> legontov <3004> (5723) egeneto <1096> (5633) nefelh <3507> kai <2532> epeskiazen <1982> (5707) autouv <846> efobhyhsan <5399> (5675) de <1161> en <1722> tw <3588> eiselyein <1525> (5629) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> nefelhn <3507>

9:35 kai <2532> fwnh <5456> egeneto <1096> (5633) ek <1537> thv <3588> nefelhv <3507> legousa <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> eklelegmenov <1586> (5772) autou <846> akouete <191> (5720)

9:36 kai <2532> en <1722> tw <3588> genesyai <1096> (5635) thn <3588> fwnhn <5456> eureyh <2147> (5681) ihsouv <2424> monov <3441> kai <2532> autoi <846> esighsan <4601> (5656) kai <2532> oudeni <3762> aphggeilan <518> (5656) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> ouden <3762> wn <3739> ewrakan <3708> (5758)TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA