TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 5:12-16

5:12 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> einai <1510> (5750) auton <846> en <1722> mia <1520> twn <3588> polewn <4172> kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> plhrhv <4134> leprav <3014> idwn <1492> (5631) de <1161> ton <3588> ihsoun <2424> peswn <4098> (5631) epi <1909> proswpon <4383> edehyh <1189> (5681) autou <846> legwn <3004> (5723) kurie <2962> ean <1437> yelhv <2309> (5725) dunasai <1410> (5736) me <3165> kayarisai <2511> (5658)

5:13 kai <2532> ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> hqato <680> (5662) autou <846> legwn <3004> (5723) yelw <2309> (5719) kayarisyhti <2511> (5682) kai <2532> euyewv <2112> h <3588> lepra <3014> aphlyen <565> (5627) ap <575> autou <846>

5:14 kai <2532> autov <846> parhggeilen <3853> (5656) autw <846> mhdeni <3367> eipein <2036> (5629) alla <235> apelywn <565> (5631) deixon <1166> (5657) seauton <4572> tw <3588> ierei <2409> kai <2532> prosenegke <4374> (5628) peri <4012> tou <3588> kayarismou <2512> sou <4675> kaywv <2531> prosetaxen <4367> (5656) mwushv <3475> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846>

5:15 dihrceto <1330> (5711) de <1161> mallon <3123> o <3588> logov <3056> peri <4012> autou <846> kai <2532> sunhrconto <4905> (5711) ocloi <3793> polloi <4183> akouein <191> (5721) kai <2532> yerapeuesyai <2323> (5745) apo <575> twn <3588> asyeneiwn <769> autwn <846>

5:16 autov <846> de <1161> hn <1510> (5713) upocwrwn <5298> (5723) en <1722> taiv <3588> erhmoiv <2048> kai <2532> proseucomenov <4336> (5740)TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA