TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 18:9-14

18:9 eipen <2036> (5627) de <1161> kai <2532> prov <4314> tinav <5100> touv <3588> pepoiyotav <3982> (5756) ef <1909> eautoiv <1438> oti <3754> eisin <1510> (5748) dikaioi <1342> kai <2532> exouyenountav <1848> (5723) touv <3588> loipouv <3062> thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778>

18:10 anyrwpoi <444> duo <1417> anebhsan <305> (5627) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> proseuxasyai <4336> (5664) eiv <1520> farisaiov <5330> kai <2532> o <3588> eterov <2087> telwnhv <5057>

18:11 o <3588> farisaiov <5330> stayeiv <2476> (5685) tauta <5023> prov <4314> eauton <1438> proshuceto <4336> (5711) o <3588> yeov <2316> eucaristw <2168> (5719) soi <4671> oti <3754> ouk <3756> eimi <1510> (5748) wsper <5618> oi <3588> loipoi <3062> twn <3588> anyrwpwn <444> arpagev <727> adikoi <94> moicoi <3432> h <2228> kai <2532> wv <5613> outov <3778> o <3588> telwnhv <5057>

18:12 nhsteuw <3522> (5719) div <1364> tou <3588> sabbatou <4521> apodekateuw <586> (5719) panta <3956> osa <3745> ktwmai <2932> (5736)

18:13 o <3588> de <1161> telwnhv <5057> makroyen <3113> estwv <2476> (5761) ouk <3756> hyelen <2309> (5707) oude <3761> touv <3588> ofyalmouv <3788> eparai <1869> (5658) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> all <235> etupten <5180> (5707) to <3588> sthyov <4738> eautou <1438> legwn <3004> (5723) o <3588> yeov <2316> ilasyhti <2433> (5682) moi <3427> tw <3588> amartwlw <268>

18:14 legw <3004> (5719) umin <5213> katebh <2597> (5627) outov <3778> dedikaiwmenov <1344> (5772) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> par <3844> ekeinon <1565> oti <3754> pav <3956> o <3588> uqwn <5312> (5723) eauton <1438> tapeinwyhsetai <5013> (5701) o <3588> de <1161> tapeinwn <5013> (5723) eauton <1438> uqwyhsetai <5312> (5701)TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA