TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 12:54-59

12:54 elegen <3004> (5707) de <1161> kai <2532> toiv <3588> ocloiv <3793> otan <3752> idhte <1492> (5632) nefelhn <3507> anatellousan <393> (5723) epi <1909> dusmwn <1424> euyewv <2112> legete <3004> (5719) oti <3754> ombrov <3655> ercetai <2064> (5736) kai <2532> ginetai <1096> (5736) outwv <3779>

12:55 kai <2532> otan <3752> noton <3558> pneonta <4154> (5723) legete <3004> (5719) oti <3754> kauswn <2742> estai <1510> (5704) kai <2532> ginetai <1096> (5736)

12:56 upokritai <5273> to <3588> proswpon <4383> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> tou <3588> ouranou <3772> oidate <1492> (5758) dokimazein <1381> (5721) ton <3588> kairon <2540> de <1161> touton <5126> pwv <4459> ouk <3756> oidate <1492> (5758) dokimazein <1381> (5721)

12:57 ti <5101> de <1161> kai <2532> af <575> eautwn <1438> ou <3756> krinete <2919> (5719) to <3588> dikaion <1342>

12:58 wv <5613> gar <1063> upageiv <5217> (5719) meta <3326> tou <3588> antidikou <476> sou <4675> ep <1909> arconta <758> en <1722> th <3588> odw <3598> dov <1325> (5628) ergasian <2039> aphllacyai <525> (5771) [ap] <575> autou <846> mhpote <3379> katasurh <2694> (5661) se <4571> prov <4314> ton <3588> krithn <2923> kai <2532> o <3588> krithv <2923> se <4571> paradwsei <3860> (5692) tw <3588> praktori <4233> kai <2532> o <3588> praktwr <4233> se <4571> balei <906> (5692) eiv <1519> fulakhn <5438>

12:59 legw <3004> (5719) soi <4671> ou <3756> mh <3361> exelyhv <1831> (5632) ekeiyen <1564> ewv <2193> kai <2532> to <3588> escaton <2078> lepton <3016> apodwv <591> (5632)TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA