TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 14:21-28

14:21 euaggelisamenoi <2097> (5671) te <5037> thn <3588> polin <4172> ekeinhn <1565> kai <2532> mayhteusantev <3100> (5660) ikanouv <2425> upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> thn <3588> lustran <3082> kai <2532> eiv <1519> ikonion <2430> kai <2532> [eiv] <1519> antioceian <490>

14:22 episthrizontev <1991> (5723) tav <3588> qucav <5590> twn <3588> mayhtwn <3101> parakalountev <3870> (5723) emmenein <1696> (5721) th <3588> pistei <4102> kai <2532> oti <3754> dia <1223> pollwn <4183> yliqewn <2347> dei <1163> (5904) hmav <2248> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

14:23 ceirotonhsantev <5500> (5660) de <1161> autoiv <846> kat <2596> ekklhsian <1577> presbuterouv <4245> proseuxamenoi <4336> (5666) meta <3326> nhsteiwn <3521> pareyento <3908> (5639) autouv <846> tw <3588> kuriw <2962> eiv <1519> on <3739> pepisteukeisan <4100> (5715)

14:24 kai <2532> dielyontev <1330> (5631) thn <3588> pisidian <4099> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> pamfulian <3828>

14:25 kai <2532> lalhsantev <2980> (5660) en <1722> pergh <4011> ton <3588> logon <3056> katebhsan <2597> (5627) eiv <1519> attaleian <825>

14:26 kakeiyen <2547> apepleusan <636> (5656) eiv <1519> antioceian <490> oyen <3606> hsan <1510> (5713) paradedomenoi <3860> (5772) th <3588> cariti <5485> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> to <3588> ergon <2041> o <3739> eplhrwsan <4137> (5656)

14:27 paragenomenoi <3854> (5637) de <1161> kai <2532> sunagagontev <4863> (5631) thn <3588> ekklhsian <1577> anhggellon <312> (5707) osa <3745> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> met <3326> autwn <846> kai <2532> oti <3754> hnoixen <455> (5656) toiv <3588> eynesin <1484> yuran <2374> pistewv <4102>

14:28 dietribon <1304> (5707) de <1161> cronon <5550> ouk <3756> oligon <3641> sun <4862> toiv <3588> mayhtaiv <3101>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA