TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Imamat 23:10-14

23:10 <03548> Nhkh <0413> la <07105> Mkryuq <07225> tysar <06016> rme <0853> ta <0935> Mtabhw <07105> hryuq <0853> ta <07114> Mtruqw <0> Mkl <05414> Ntn <0589> yna <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> wabt <03588> yk <0413> Mhla <0559> trmaw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd(23:10)

23:10 eipon toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> otan <3752> eiselyhte <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> egw <1473> didwmi <1325> umin <4771> kai <2532> yerizhte <2325> ton <3588> yerismon <2326> authv <846> kai <2532> oisete <5342> dragma aparchn tou <3588> yerismou <2326> umwn <4771> prov <4314> ton <3588> ierea <2409>

23:11 <03548> Nhkh <05130> wnpyny <07676> tbsh <04283> trxmm <07522> Mknurl <03068> hwhy <06440> ynpl <06016> rmeh <0853> ta <05130> Pynhw(23:11)

23:11 kai <2532> anoisei <399> to <3588> dragma enanti <1725> kuriou <2962> dekton <1184> umin <4771> th <3588> epaurion <1887> thv <3588> prwthv <4413> anoisei <399> auto <846> o <3588> iereuv <2409>

23:12 <03068> hwhyl <05930> hlel <08141> wtns <01121> Nb <08549> Mymt <03532> vbk <06016> rmeh <0853> ta <05130> Mkpynh <03117> Mwyb <06213> Mtyvew(23:12)

23:12 kai <2532> poihsete <4160> en <1722> th <3588> hmera <2250> en <1722> h <3739> an <302> ferhte <5342> to <3588> dragma probaton <4263> amwmon <299> eniausion eiv <1519> olokautwma <3646> tw <3588> kuriw <2962>

23:13 <01969> Nyhh <07243> teybr <03196> Nyy <05262> *hkonw <05207> xxyn <07381> xyr <03068> hwhyl <0801> hsa <08081> Nmsb <01101> hlwlb <05560> tlo <06241> Mynrve <08147> yns <04503> wtxnmw(23:13)

23:13 kai <2532> thn <3588> yusian <2378> autou <846> duo <1417> dekata <1182> semidalewv <4585> anapepoihmenhv en <1722> elaiw <1637> yusia <2378> tw <3588> kuriw <2962> osmh <3744> euwdiav <2136> kuriw <2962> kai <2532> spondhn autou <846> to <3588> tetarton <5067> tou <3588> in oinou <3631>

23:14 o <04186> Mkytbsm <03605> lkb <01755> Mkytrdl <05769> Mlwe <02708> tqx <0430> Mkyhla <07133> Nbrq <0853> ta <0935> Mkaybh <05704> de <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mue <05704> de <0398> wlkat <03808> al <03759> lmrkw <07039> ylqw <03899> Mxlw(23:14)

23:14 kai <2532> arton <740> kai <2532> pefrugmena cidra nea <3501> ou <3364> fagesye <2068> ewv <2193> eiv <1519> authn <846> thn <3588> hmeran <2250> tauthn <3778> ewv <2193> an <302> prosenegkhte <4374> umeiv <4771> ta <3588> dwra <1435> tw <3588> yew <2316> umwn <4771> nomimon <3545> aiwnion <166> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> umwn <4771> en <1722> pash <3956> katoikia <2733> umwn <4771>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA