TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tesalonika 1:7-10

1:7 kai <2532> umin <5213> toiv <3588> ylibomenoiv <2346> (5746) anesin <425> mey <3326> hmwn <2257> en <1722> th <3588> apokaluqei <602> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> ap <575> ouranou <3772> met <3326> aggelwn <32> dunamewv <1411> autou <846>

1:8 en <1722> puri <4442> flogov <5395> didontov <1325> (5723) ekdikhsin <1557> toiv <3588> mh <3361> eidosin <1492> (5761) yeon <2316> kai <2532> toiv <3588> mh <3361> upakouousin <5219> (5723) tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424>

1:9 oitinev <3748> dikhn <1349> tisousin <5099> (5692) oleyron <3639> aiwnion <166> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> apo <575> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> iscuov <2479> autou <846>

1:10 otan <3752> elyh <2064> (5632) endoxasyhnai <1740> (5683) en <1722> toiv <3588> agioiv <40> autou <846> kai <2532> yaumasyhnai <2296> (5683) en <1722> pasin <3956> toiv <3588> pisteusasin <4100> (5660) oti <3754> episteuyh <4100> (5681) to <3588> marturion <3142> hmwn <2257> ef <1909> umav <5209> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>

2 Tesalonika 2:2

2:2 eiv <1519> to <3588> mh <3361> tacewv <5030> saleuyhnai <4531> (5683) umav <5209> apo <575> tou <3588> noov <3563> mhde <3366> yroeisyai <2360> (5745) mhte <3383> dia <1223> pneumatov <4151> mhte <3383> dia <1223> logou <3056> mhte <3383> di <1223> epistolhv <1992> wv <5613> di <1223> hmwn <2257> wv <5613> oti <3754> enesthken <1764> (5758) h <3588> hmera <2250> tou <3588> kuriou <2962>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA