TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tesalonika 1:5-10

1:5 endeigma <1730> thv <3588> dikaiav <1342> krisewv <2920> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> to <3588> kataxiwyhnai <2661> (5683) umav <5209> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> uper <5228> hv <3739> kai <2532> pascete <3958> (5719)

1:6 eiper <1512> dikaion <1342> para <3844> yew <2316> antapodounai <467> (5629) toiv <3588> ylibousin <2346> (5723) umav <5209> yliqin <2347>

1:7 kai <2532> umin <5213> toiv <3588> ylibomenoiv <2346> (5746) anesin <425> mey <3326> hmwn <2257> en <1722> th <3588> apokaluqei <602> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> ap <575> ouranou <3772> met <3326> aggelwn <32> dunamewv <1411> autou <846>

1:8 en <1722> puri <4442> flogov <5395> didontov <1325> (5723) ekdikhsin <1557> toiv <3588> mh <3361> eidosin <1492> (5761) yeon <2316> kai <2532> toiv <3588> mh <3361> upakouousin <5219> (5723) tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424>

1:9 oitinev <3748> dikhn <1349> tisousin <5099> (5692) oleyron <3639> aiwnion <166> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> apo <575> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> iscuov <2479> autou <846>

1:10 otan <3752> elyh <2064> (5632) endoxasyhnai <1740> (5683) en <1722> toiv <3588> agioiv <40> autou <846> kai <2532> yaumasyhnai <2296> (5683) en <1722> pasin <3956> toiv <3588> pisteusasin <4100> (5660) oti <3754> episteuyh <4100> (5681) to <3588> marturion <3142> hmwn <2257> ef <1909> umav <5209> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA