TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 36:9-10

36:9 <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw <03389> Mlswryb <04427> Klm <03117> Mymy <06235> trvew <02320> Mysdx <07969> hslsw <04427> wklmb <03078> Nykywhy <08141> Myns <08083> hnwms <01121> Nb(36:9)

36:9 uiov <5207> oktwkaideka etwn <2094> ieconiav <2423> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> trimhnon kai <2532> deka <1176> hmerav <2250> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962>

36:10 P <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> le <0251> wyxa <06667> whyqdu <0853> ta <04427> Klmyw <03068> hwhy <01004> tyb <02532> tdmx <03627> ylk <05973> Me <0894> hlbb <0935> whabyw <05019> ruandkwbn <04428> Klmh <07971> xls <08141> hnsh <08666> tbwstlw(36:10)

36:10 kai <2532> epistrefontov <1994> tou <3588> eniautou <1763> apesteilen <649> o <3588> basileuv <935> naboucodonosor kai <2532> eishnegken <1533> auton <846> eiv <1519> babulwna <897> meta <3326> twn <3588> skeuwn <4632> twn <3588> epiyumhtwn oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> ebasileusen <936> sedekian adelfon <80> tou <3588> patrov <3962> autou <846> epi <1909> ioudan <2455> kai <2532> ierousalhm <2419>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA