TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Yohanes 2:1-6

2:1 teknia <5040> mou <3450> tauta <5023> grafw <1125> (5719) umin <5213> ina <2443> mh <3361> amarthte <264> (5632) kai <2532> ean <1437> tiv <5100> amarth <264> (5632) paraklhton <3875> ecomen <2192> (5719) prov <4314> ton <3588> patera <3962> ihsoun <2424> criston <5547> dikaion <1342>

2:2 kai <2532> autov <846> ilasmov <2434> estin <1510> (5748) peri <4012> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257> ou <3756> peri <4012> twn <3588> hmeterwn <2251> de <1161> monon <3440> alla <235> kai <2532> peri <4012> olou <3650> tou <3588> kosmou <2889>

2:3 kai <2532> en <1722> toutw <5129> ginwskomen <1097> (5719) oti <3754> egnwkamen <1097> (5758) auton <846> ean <1437> tav <3588> entolav <1785> autou <846> thrwmen <5083> (5725)

2:4 o <3588> legwn <3004> (5723) oti <3754> egnwka <1097> (5758) auton <846> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> autou <846> mh <3361> thrwn <5083> (5723) qeusthv <5583> estin <1510> (5748) kai <2532> en <1722> toutw <5129> h <3588> alhyeia <225> ouk <3756> estin <1510> (5748)

2:5 ov <3739> d <1161> an <302> thrh <5083> (5725) autou <846> ton <3588> logon <3056> alhywv <230> en <1722> toutw <5129> h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> teteleiwtai <5048> (5769) en <1722> toutw <5129> ginwskomen <1097> (5719) oti <3754> en <1722> autw <846> esmen <1510> (5748)

2:6 o <3588> legwn <3004> (5723) en <1722> autw <846> menein <3306> (5721) ofeilei <3784> (5719) kaywv <2531> ekeinov <1565> periepathsen <4043> (5656) kai <2532> autov <846> peripatein <4043> (5721)TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA