TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 10:6-14

10:6 tauta <5023> de <1161> tupoi <5179> hmwn <2257> egenhyhsan <1096> (5675) eiv <1519> to <3588> mh <3361> einai <1510> (5750) hmav <2248> epiyumhtav <1938> kakwn <2556> kaywv <2531> kakeinoi <2548> epeyumhsan <1937> (5656)

10:7 mhde <3366> eidwlolatrai <1496> ginesye <1096> (5737) kaywv <2531> tinev <5100> autwn <846> wsper <5618> gegraptai <1125> (5769) ekayisen <2523> (5656) o <3588> laov <2992> fagein <5315> (5629) kai <2532> pein <4095> (5629) kai <2532> anesthsan <450> (5656) paizein <3815> (5721)

10:8 mhde <3366> porneuwmen <4203> (5725) kaywv <2531> tinev <5100> autwn <846> eporneusan <4203> (5656) kai <2532> epesan <4098> (5627) mia <1520> hmera <2250> eikosi <1501> treiv <5140> ciliadev <5505>

10:9 mhde <3366> ekpeirazwmen <1598> (5725) ton <3588> kurion <2962> kaywv <2531> tinev <5100> autwn <846> epeirasan <3985> (5656) kai <2532> upo <5259> twn <3588> ofewn <3789> apwllunto <622> (5710)

10:10 mhde <3366> gogguzete <1111> (5720) kayaper <2509> tinev <5100> autwn <846> egoggusan <1111> (5656) kai <2532> apwlonto <622> (5639) upo <5259> tou <3588> oloyreutou <3644>

10:11 tauta <5023> de <1161> tupikwv <5179> sunebainen <4819> (5707) ekeinoiv <1565> egrafh <1125> (5648) de <1161> prov <4314> nouyesian <3559> hmwn <2257> eiv <1519> ouv <3739> ta <3588> telh <5056> twn <3588> aiwnwn <165> kathnthken <2658> (5758)

10:12 wste <5620> o <3588> dokwn <1380> (5723) estanai <2476> (5760) blepetw <991> (5720) mh <3361> pesh <4098> (5632)

10:13 peirasmov <3986> umav <5209> ouk <3756> eilhfen <2983> (5758) ei <1487> mh <3361> anyrwpinov <442> pistov <4103> de <1161> o <3588> yeov <2316> ov <3739> ouk <3756> easei <1439> (5692) umav <5209> peirasyhnai <3985> (5683) uper <5228> o <3739> dunasye <1410> (5736) alla <235> poihsei <4160> (5692) sun <4862> tw <3588> peirasmw <3986> kai <2532> thn <3588> ekbasin <1545> tou <3588> dunasyai <1410> (5738) upenegkein <5297> (5629)

10:14 dioper <1355> agaphtoi <27> mou <3450> feugete <5343> (5720) apo <575> thv <3588> eidwlolatriav <1495>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA