TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 21:20-25

21:20 epistrafeiv <1994> (5651) o <3588> petrov <4074> blepei <991> (5719) ton <3588> mayhthn <3101> on <3739> hgapa <25> (5707) o <3588> ihsouv <2424> akolouyounta <190> (5723) ov <3739> kai <2532> anepesen <377> (5627) en <1722> tw <3588> deipnw <1173> epi <1909> to <3588> sthyov <4738> autou <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) kurie <2962> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paradidouv <3860> (5723) se <4571>

21:21 touton <5126> oun <3767> idwn <1492> (5631) o <3588> petrov <4074> legei <3004> (5719) tw <3588> ihsou <2424> kurie <2962> outov <3778> de <1161> ti <5101>

21:22 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ean <1437> auton <846> yelw <2309> (5725) menein <3306> (5721) ewv <2193> ercomai <2064> (5736) ti <5101> prov <4314> se <4571> su <4771> moi <3427> akolouyei <190> (5720)

21:23 exhlyen <1831> (5627) oun <3767> outov <3778> o <3588> logov <3056> eiv <1519> touv <3588> adelfouv <80> oti <3754> o <3588> mayhthv <3101> ekeinov <1565> ouk <3756> apoynhskei <599> (5719) ouk <3756> eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> ouk <3756> apoynhskei <599> (5719) all <235> ean <1437> auton <846> yelw <2309> (5725) menein <3306> (5721) ewv <2193> ercomai <2064> (5736) ti <5101> prov <4314> se <4571>

21:24 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> mayhthv <3101> o <3588> marturwn <3140> (5723) peri <4012> toutwn <5130> kai <2532> o <3588> graqav <1125> (5660) tauta <5023> kai <2532> oidamen <1492> (5758) oti <3754> alhyhv <227> autou <846> h <3588> marturia <3141> estin <1510> (5748)

21:25 estin <1510> (5748) de <1161> kai <2532> alla <243> polla <4183> a <3739> epoihsen <4160> (5656) o <3588> ihsouv <2424> atina <3748> ean <1437> grafhtai <1125> (5747) kay <2596> en <1520> oud <3761> auton <846> oimai <3633> (5736) ton <3588> kosmon <2889> cwrhsein <5562> (5693) ta <3588> grafomena <1125> (5746) biblia <975>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA