TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 12:44-50

12:44 ihsouv <2424> de <1161> ekraxen <2896> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> ou <3756> pisteuei <4100> (5719) eiv <1519> eme <1691> alla <235> eiv <1519> ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

12:45 kai <2532> o <3588> yewrwn <2334> (5723) eme <1691> yewrei <2334> (5719) ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

12:46 egw <1473> fwv <5457> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> elhluya <2064> (5754) ina <2443> pav <3956> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> en <1722> th <3588> skotia <4653> mh <3361> meinh <3306> (5661)

12:47 kai <2532> ean <1437> tiv <5100> mou <3450> akoush <191> (5661) twn <3588> rhmatwn <4487> kai <2532> mh <3361> fulaxh <5442> (5661) egw <1473> ou <3756> krinw <2919> (5692) <2919> (5719) auton <846> ou <3756> gar <1063> hlyon <2064> (5627) ina <2443> krinw <2919> (5725) ton <3588> kosmon <2889> all <235> ina <2443> swsw <4982> (5661) ton <3588> kosmon <2889>

12:48 o <3588> ayetwn <114> (5723) eme <1691> kai <2532> mh <3361> lambanwn <2983> (5723) ta <3588> rhmata <4487> mou <3450> ecei <2192> (5719) ton <3588> krinonta <2919> (5723) auton <846> o <3588> logov <3056> on <3739> elalhsa <2980> (5656) ekeinov <1565> krinei <2919> (5692) auton <846> en <1722> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

12:49 oti <3754> egw <1473> ex <1537> emautou <1683> ouk <3756> elalhsa <2980> (5656) all <235> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> pathr <3962> autov <846> moi <3427> entolhn <1785> dedwken <1325> (5758) ti <5101> eipw <2036> (5632) kai <2532> ti <5101> lalhsw <2980> (5661)

12:50 kai <2532> oida <1492> (5758) oti <3754> h <3588> entolh <1785> autou <846> zwh <2222> aiwniov <166> estin <1510> (5748) a <3739> oun <3767> egw <1473> lalw <2980> (5719) kaywv <2531> eirhken <2046> (5758) moi <3427> o <3588> pathr <3962> outwv <3779> lalw <2980> (5719)TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA