TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 11:15-19

11:15 kai <2532> ercontai <2064> (5736) eiv <1519> ierosoluma <2414> kai <2532> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> hrxato <756> (5662) ekballein <1544> (5721) touv <3588> pwlountav <4453> (5723) kai <2532> touv <3588> agorazontav <59> (5723) en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> tav <3588> trapezav <5132> twn <3588> kollubistwn <2855> kai <2532> tav <3588> kayedrav <2515> twn <3588> pwlountwn <4453> (5723) tav <3588> peristerav <4058> katestreqen <2690> (5656)

11:16 kai <2532> ouk <3756> hfien <863> (5707) ina <2443> tiv <5100> dienegkh <1308> (5632) skeuov <4632> dia <1223> tou <3588> ierou <2411>

11:17 kai <2532> edidasken <1321> (5707) kai <2532> elegen <3004> (5707) ou <3756> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> o <3588> oikov <3624> mou <3450> oikov <3624> proseuchv <4335> klhyhsetai <2564> (5701) pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> umeiv <5210> de <1161> pepoihkate <4160> (5758) auton <846> sphlaion <4693> lhstwn <3027>

11:18 kai <2532> hkousan <191> (5656) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> ezhtoun <2212> (5707) pwv <4459> auton <846> apoleswsin <622> (5661) efobounto <5399> (5711) gar <1063> auton <846> pav <3956> gar <1063> o <3588> oclov <3793> exeplhsseto <1605> (5712) epi <1909> th <3588> didach <1322> autou <846>

11:19 kai <2532> otan <3752> oqe <3796> egeneto <1096> (5633) exeporeuonto <1607> (5711) exw <1854> thv <3588> polewv <4172>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA