TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 4:16-21

4:16 kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> nazara <3478> ou <3757> hn <1510> (5713) teyrammenov <5142> (5772) kai <2532> eishlyen <1525> (5627) kata <2596> to <3588> eiwyov <1486> (5756) autw <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> kai <2532> anesth <450> (5627) anagnwnai <314> (5629)

4:17 kai <2532> epedoyh <1929> (5681) autw <846> biblion <975> tou <3588> profhtou <4396> hsaiou <2268> kai <2532> anoixav <455> (5660) to <3588> biblion <975> euren <2147> (5627) [ton] <3588> topon <5117> ou <3757> hn <1510> (5713) gegrammenon <1125> (5772)

4:18 pneuma <4151> kuriou <2962> ep <1909> eme <1691> ou <3739> eineken <1752> ecrisen <5548> (5656) me <3165> euaggelisasyai <2097> (5670) ptwcoiv <4434> apestalken <649> (5758) me <3165> khruxai <2784> (5658) aicmalwtoiv <164> afesin <859> kai <2532> tufloiv <5185> anableqin <309> aposteilai <649> (5658) teyrausmenouv <2352> (5772) en <1722> afesei <859>

4:19 khruxai <2784> (5658) eniauton <1763> kuriou <2962> dekton <1184>

4:20 kai <2532> ptuxav <4428> (5660) to <3588> biblion <975> apodouv <591> (5631) tw <3588> uphreth <5257> ekayisen <2523> (5656) kai <2532> pantwn <3956> oi <3588> ofyalmoi <3788> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> hsan <1510> (5713) atenizontev <816> (5723) autw <846>

4:21 hrxato <756> (5662) de <1161> legein <3004> (5721) prov <4314> autouv <846> oti <3754> shmeron <4594> peplhrwtai <4137> (5769) h <3588> grafh <1124> auth <3778> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> umwn <5216>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA