TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 2:1-10

2:1 kai <2532> umav <5209> ontav <1510> (5752) nekrouv <3498> toiv <3588> paraptwmasin <3900> kai <2532> taiv <3588> amartiaiv <266> umwn <5216>

2:2 en <1722> aiv <3739> pote <4218> periepathsate <4043> (5656) kata <2596> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> kata <2596> ton <3588> arconta <758> thv <3588> exousiav <1849> tou <3588> aerov <109> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> nun <3568> energountov <1754> (5723) en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> thv <3588> apeiyeiav <543>

2:3 en <1722> oiv <3739> kai <2532> hmeiv <2249> pantev <3956> anestrafhmen <390> (5648) pote <4218> en <1722> taiv <3588> epiyumiaiv <1939> thv <3588> sarkov <4561> hmwn <2257> poiountev <4160> (5723) ta <3588> yelhmata <2307> thv <3588> sarkov <4561> kai <2532> twn <3588> dianoiwn <1271> kai <2532> hmeya <1510> (5713) tekna <5043> fusei <5449> orghv <3709> wv <5613> kai <2532> oi <3588> loipoi <3062>

2:4 o <3588> de <1161> yeov <2316> plousiov <4145> wn <1510> (5752) en <1722> eleei <1656> dia <1223> thn <3588> pollhn <4183> agaphn <26> autou <846> hn <3739> hgaphsen <25> (5656) hmav <2248>

2:5 kai <2532> ontav <1510> (5752) hmav <2248> nekrouv <3498> toiv <3588> paraptwmasin <3900> sunezwopoihsen <4806> (5656) tw <3588> cristw <5547> cariti <5485> este <1510> (5748) seswsmenoi <4982> (5772)

2:6 kai <2532> sunhgeiren <4891> (5656) kai <2532> sunekayisen <4776> (5656) en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

2:7 ina <2443> endeixhtai <1731> (5672) en <1722> toiv <3588> aiwsin <165> toiv <3588> epercomenoiv <1904> (5740) to <3588> uperballon <5235> (5723) ploutov <4149> thv <3588> caritov <5485> autou <846> en <1722> crhstothti <5544> ef <1909> hmav <2248> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

2:8 th <3588> gar <1063> cariti <5485> este <1510> (5748) seswsmenoi <4982> (5772) dia <1223> pistewv <4102> kai <2532> touto <5124> ouk <3756> ex <1537> umwn <5216> yeou <2316> to <3588> dwron <1435>

2:9 ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> ina <2443> mh <3361> tiv <5100> kauchshtai <2744> (5667)

2:10 autou <846> gar <1063> esmen <1510> (5748) poihma <4161> ktisyentev <2936> (5685) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> epi <1909> ergoiv <2041> agayoiv <18> oiv <3739> prohtoimasen <4282> (5656) o <3588> yeov <2316> ina <2443> en <1722> autoiv <846> peripathswmen <4043> (5661)TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA