TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 4:8-11

4:8 kai <2532> ta <3588> tessara <5064> zwa <2226> en <1520> kay <2596> en <1520> autwn <846> ecwn <2192> (5723) ana <303> pterugav <4420> ex <1803> kukloyen <2943> kai <2532> eswyen <2081> gemousin <1073> (5719) ofyalmwn <3788> kai <2532> anapausin <372> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> legontev <3004> (5723) agiov <40> agiov <40> agiov <40> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> ercomenov <2064> (5740)

4:9 kai <2532> otan <3752> dwsousin <1325> (5692) ta <3588> zwa <2226> doxan <1391> kai <2532> timhn <5092> kai <2532> eucaristian <2169> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> tw <3588> zwnti <2198> (5723) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

4:10 pesountai <4098> (5699) oi <3588> eikosi <1501> tessarev <5064> presbuteroi <4245> enwpion <1799> tou <3588> kayhmenou <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> proskunhsousin <4352> (5692) tw <3588> zwnti <2198> (5723) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> kai <2532> balousin <906> (5692) touv <3588> stefanouv <4735> autwn <846> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> legontev <3004> (5723)

4:11 axiov <514> ei <1510> (5748) o <3588> kuriov <2962> kai <2532> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257> labein <2983> (5629) thn <3588> doxan <1391> kai <2532> thn <3588> timhn <5092> kai <2532> thn <3588> dunamin <1411> oti <3754> su <4771> ektisav <2936> (5656) ta <3588> panta <3956> kai <2532> dia <1223> to <3588> yelhma <2307> sou <4675> hsan <1510> (5713) kai <2532> ektisyhsan <2936> (5681)TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA