TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 19:17-21

19:17 kai <2532> eidon <1492> (5627) ena <1520> aggelon <32> estwta <2476> (5761) en <1722> tw <3588> hliw <2246> kai <2532> ekraxen <2896> (5656) [en] <1722> fwnh <5456> megalh <3173> legwn <3004> (5723) pasin <3956> toiv <3588> orneoiv <3732> toiv <3588> petomenoiv <4072> (5740) en <1722> mesouranhmati <3321> deute <1205> (5773) sunacyhte <4863> (5682) eiv <1519> to <3588> deipnon <1173> to <3588> mega <3173> tou <3588> yeou <2316>

19:18 ina <2443> faghte <5315> (5632) sarkav <4561> basilewn <935> kai <2532> sarkav <4561> ciliarcwn <5506> kai <2532> sarkav <4561> iscurwn <2478> kai <2532> sarkav <4561> ippwn <2462> kai <2532> twn <3588> kayhmenwn <2521> (5740) ep <1909> autouv <846> kai <2532> sarkav <4561> pantwn <3956> eleuyerwn <1658> te <5037> kai <2532> doulwn <1401> kai <2532> mikrwn <3398> kai <2532> megalwn <3173>

19:19 kai <2532> eidon <1492> (5627) to <3588> yhrion <2342> kai <2532> touv <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> ta <3588> strateumata <4753> autwn <846> sunhgmena <4863> (5772) poihsai <4160> (5658) ton <3588> polemon <4171> meta <3326> tou <3588> kayhmenou <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> ippou <2462> kai <2532> meta <3326> tou <3588> strateumatov <4753> autou <846>

19:20 kai <2532> epiasyh <4084> (5681) to <3588> yhrion <2342> kai <2532> met <3326> autou <846> o <3588> qeudoprofhthv <5578> o <3588> poihsav <4160> (5660) ta <3588> shmeia <4592> enwpion <1799> autou <846> en <1722> oiv <3739> eplanhsen <4105> (5656) touv <3588> labontav <2983> (5631) to <3588> caragma <5480> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> touv <3588> proskunountav <4352> (5723) th <3588> eikoni <1504> autou <846> zwntev <2198> (5723) eblhyhsan <906> (5681) oi <3588> duo <1417> eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> tou <3588> purov <4442> thv <3588> kaiomenhv <2545> (5746) en <1722> yeiw <2303>

19:21 kai <2532> oi <3588> loipoi <3062> apektanyhsan <615> (5681) en <1722> th <3588> romfaia <4501> tou <3588> kayhmenou <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> ippou <2462> th <3588> exelyoush <1831> (5631) ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> ornea <3732> ecortasyhsan <5526> (5681) ek <1537> twn <3588> sarkwn <4561> autwn <846>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA