TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 25:41-46

25:41 tote <5119> erei <2046> (5692) kai <2532> toiv <3588> ex <1537> euwnumwn <2176> poreuesye <4198> (5737) ap <575> emou <1700> kathramenoi <2672> (5772) eiv <1519> to <3588> pur <4442> to <3588> aiwnion <166> to <3588> htoimasmenon <2090> (5772) tw <3588> diabolw <1228> kai <2532> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846>

25:42 epeinasa <3983> (5656) gar <1063> kai <2532> ouk <3756> edwkate <1325> (5656) moi <3427> fagein <5315> (5629) [kai] <2532> ediqhsa <1372> (5656) kai <2532> ouk <3756> epotisate <4222> (5656) me <3165>

25:43 xenov <3581> hmhn <1510> (5713) kai <2532> ou <3756> sunhgagete <4863> (5627) me <3165> gumnov <1131> kai <2532> ou <3756> periebalete <4016> (5627) me <3165> asyenhv <772> kai <2532> en <1722> fulakh <5438> kai <2532> ouk <3756> epeskeqasye <1980> (5662) me <3165>

25:44 tote <5119> apokriyhsontai <611> (5700) kai <2532> autoi <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> pote <4219> se <4571> eidomen <1492> (5627) peinwnta <3983> (5723) h <2228> diqwnta <1372> (5723) h <2228> xenon <3581> h <2228> gumnon <1131> h <2228> asyenh <772> h <2228> en <1722> fulakh <5438> kai <2532> ou <3756> dihkonhsamen <1247> (5656) soi <4671>

25:45 tote <5119> apokriyhsetai <611> (5700) autoiv <846> legwn <3004> (5723) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ef <1909> oson <3745> ouk <3756> epoihsate <4160> (5656) eni <1520> toutwn <5130> twn <3588> elacistwn <1646> oude <3761> emoi <1698> epoihsate <4160> (5656)

25:46 kai <2532> apeleusontai <565> (5695) outoi <3778> eiv <1519> kolasin <2851> aiwnion <166> oi <3588> de <1161> dikaioi <1342> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA