TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 22:63-71

22:63 kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> sunecontev <4912> (5723) auton <846> enepaizon <1702> (5707) autw <846> derontev <1194> (5723)

22:64 kai <2532> perikaluqantev <4028> (5660) auton <846> ephrwtwn <1905> (5707) legontev <3004> (5723) profhteuson <4395> (5657) tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paisav <3817> (5660) se <4571>

22:65 kai <2532> etera <2087> polla <4183> blasfhmountev <987> (5723) elegon <3004> (5707) eiv <1519> auton <846>

22:66 kai <2532> wv <5613> egeneto <1096> (5633) hmera <2250> sunhcyh <4863> (5681) to <3588> presbuterion <4244> tou <3588> laou <2992> arciereiv <749> te <5037> kai <2532> grammateiv <1122> kai <2532> aphgagon <520> (5627) auton <846> eiv <1519> to <3588> sunedrion <4892> autwn <846> legontev <3004> (5723)

22:67 ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> eipon <3004> (5628) hmin <2254> eipen <2036> (5627) de <1161> autoiv <846> ean <1437> umin <5213> eipw <2036> (5632) ou <3756> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

22:68 ean <1437> de <1161> erwthsw <2065> (5661) ou <3756> mh <3361> apokriyhte <611> (5676)

22:69 apo <575> tou <3588> nun <3568> de <1161> estai <1510> (5704) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kayhmenov <2521> (5740) ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> dunamewv <1411> tou <3588> yeou <2316>

22:70 eipan <3004> (5627) de <1161> pantev <3956> su <4771> oun <3767> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> o <3588> de <1161> prov <4314> autouv <846> efh <5346> (5713) umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748)

22:71 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ti <5101> eti <2089> ecomen <2192> (5719) marturiav <3141> creian <5532> autoi <846> gar <1063> hkousamen <191> (5656) apo <575> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA