TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kolose 3:5-11

3:5 nekrwsate <3499> (5657) oun <3767> ta <3588> melh <3196> ta <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> porneian <4202> akayarsian <167> payov <3806> epiyumian <1939> kakhn <2556> kai <2532> thn <3588> pleonexian <4124> htiv <3748> estin <1510> (5748) eidwlolatria <1495>

3:6 di <1223> a <3739> ercetai <2064> (5736) h <3588> orgh <3709> tou <3588> yeou <2316>

3:7 en <1722> oiv <3739> kai <2532> umeiv <5210> periepathsate <4043> (5656) pote <4218> ote <3753> ezhte <2198> (5707) en <1722> toutoiv <5125>

3:8 nuni <3570> de <1161> apoyesye <659> (5640) kai <2532> umeiv <5210> ta <3588> panta <3956> orghn <3709> yumon <2372> kakian <2549> blasfhmian <988> aiscrologian <148> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> umwn <5216>

3:9 mh <3361> qeudesye <5574> (5732) eiv <1519> allhlouv <240> apekdusamenoi <554> (5666) ton <3588> palaion <3820> anyrwpon <444> sun <4862> taiv <3588> praxesin <4234> autou <846>

3:10 kai <2532> endusamenoi <1746> (5671) ton <3588> neon <3501> ton <3588> anakainoumenon <341> (5746) eiv <1519> epignwsin <1922> kat <2596> eikona <1504> tou <3588> ktisantov <2936> (5660) auton <846>

3:11 opou <3699> ouk <3756> eni <1762> (5748) ellhn <1672> kai <2532> ioudaiov <2453> peritomh <4061> kai <2532> akrobustia <203> barbarov <915> skuyhv <4658> doulov <1401> eleuyerov <1658> alla <235> panta <3956> kai <2532> en <1722> pasin <3956> cristov <5547>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA