TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 3:6

3:6 cristov <5547> de <1161> wv <5613> uiov <5207> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> autou <846> ou <3739> oikov <3624> esmen <1510> (5748) hmeiv <2249> ean <1437> thn <3588> parrhsian <3954> kai <2532> to <3588> kauchma <2745> thv <3588> elpidov <1680> [mecri <3360> telouv <5056> bebaian] <949> katascwmen <2722> (5632)

Ibrani 3:12-15

3:12 blepete <991> (5720) adelfoi <80> mhpote <3379> estai <1510> (5704) en <1722> tini <5100> umwn <5216> kardia <2588> ponhra <4190> apistiav <570> en <1722> tw <3588> aposthnai <868> (5629) apo <575> yeou <2316> zwntov <2198> (5723)

3:13 alla <235> parakaleite <3870> (5720) eautouv <1438> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> acriv <891> ou <3739> to <3588> shmeron <4594> kaleitai <2564> (5743) ina <2443> mh <3361> sklhrunyh <4645> (5686) tiv <5100> ex <1537> umwn <5216> apath <539> thv <3588> amartiav <266>

3:14 metocoi <3353> gar <1063> tou <3588> cristou <5547> gegonamen <1096> (5754) eanper <1437> thn <3588> archn <746> thv <3588> upostasewv <5287> mecri <3360> telouv <5056> bebaian <949> katascwmen <2722> (5632)

3:15 en <1722> tw <3588> legesyai <3004> (5745) shmeron <4594> ean <1437> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akoushte <191> (5661) mh <3361> sklhrunhte <4645> (5725) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> wv <5613> en <1722> tw <3588> parapikrasmw <3894>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA