TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 9:25-26

9:25 <06256> Myteh <06695> qwubw <02742> Uwrxw <07339> bwxr <01129> htnbnw <07725> bwst <08147> Mynsw <08346> Myss <07620> Myebsw <07651> hebs <07620> Myebs <05057> dygn <04899> xysm <05704> de <03389> Mlswry <01129> twnblw <07725> byshl <01697> rbd <04161> aum <04480> Nm <07919> lkvtw <03045> edtw(9:25)

9:25 kai <2532> gnwsh <1097> kai <2532> sunhseiv <4920> apo <575> exodou <1841> logou <3056> tou <3588> apokriyhnai kai <2532> tou <3588> oikodomhsai <3618> ierousalhm <2419> ewv <2193> cristou <5547> hgoumenou <2233> ebdomadev epta <2033> kai <2532> ebdomadev exhkonta <1835> duo <1417> kai <2532> epistreqei <1994> kai <2532> oikodomhyhsetai <3618> plateia <4113> kai <2532> teicov <5038> kai <2532> ekkenwyhsontai oi <3588> kairoi <2540>

9:26 <08074> twmms <02782> turxn <04421> hmxlm <07093> Uq <05704> dew <07858> Pjsb <07093> wuqw <0935> abh <05057> dygn <05971> Me <07843> tyxsy <06944> sdqhw <05892> ryehw <0> wl <0369> Nyaw <04899> xysm <03772> trky <08147> Mynsw <08346> Myss <07620> Myebsh <0310> yrxaw(9:26)

9:26 kai <2532> meta <3326> tav <3588> ebdomadav tav <3588> exhkonta <1835> duo <1417> exoleyreuyhsetai crisma <5545> kai <2532> krima <2917> ouk <3364> estin <1510> en <1722> autw <846> kai <2532> thn <3588> polin <4172> kai <2532> to <3588> agion <40> diafyerei <1311> sun <4862> tw <3588> hgoumenw <2233> tw <3588> ercomenw <2064> kai <2532> ekkophsontai en <1722> kataklusmw <2627> kai <2532> ewv <2193> telouv <5056> polemou <4171> suntetmhmenou <4932> taxei <5010> afanismoiv <854>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA