TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 5:12

5:12 <02689> twruuxb <02690> *Myruxm {Myrruxm} <06242> Myrvew <03967> haml <03548> Mynhk <05973> Mhmew <04196> xbzml <04217> xrzm <05975> Mydme <03658> twrnkw <05035> Mylbnbw <04700> Mytlumb <0948> Uwb <03847> Mysblm <0251> Mhyxalw <01121> Mhynblw <03038> Nwtdyl <01968> Nmyhl <0623> Poal <03605> Mlkl <07891> Myrrsmh <03881> Mywlhw(5:12)

5:12 kai <2532> oi <3588> leuitai oi <3588> qaltwdoi pantev <3956> toiv <3588> uioiv <5207> asaf tw <3588> aiman tw <3588> idiyoun kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autwn <846> kai <2532> toiv <3588> adelfoiv <80> autwn <846> twn <3588> endedumenwn <1746> stolav <4749> bussinav <1039> en <1722> kumbaloiv <2950> kai <2532> en <1722> nablaiv kai <2532> en <1722> kinuraiv esthkotev <2476> katenanti tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> met <3326> autwn <846> iereiv <2409> ekaton <1540> eikosi <1501> salpizontev <4537> taiv <3588> salpigxin <4536>

2 Tawarikh 20:14

20:14 <06951> lhqh <08432> Kwtb <03068> hwhy <07307> xwr <05921> wyle <01961> htyh <0623> Poa <01121> ynb <04480> Nm <03881> ywlh <04983> hyntm <01121> Nb <03273> layey <01121> Nb <01141> hynb <01121> Nb <02148> whyrkz <01121> Nb <03166> layzxyw(20:14)

20:14 kai <2532> tw <3588> ozihl tw <3588> tou <3588> zacariou <2197> twn <3588> uiwn <5207> banaiou twn <3588> uiwn <5207> elehl tou <3588> manyaniou tou <3588> leuitou apo <575> twn <3588> uiwn <5207> asaf egeneto <1096> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> kuriou <2962> en <1722> th <3588> ekklhsia <1577>

2 Tawarikh 29:13

29:13 o <04983> whyntmw <02148> whyrkz <0623> Poa <01121> ynb <04480> Nmw <03273> *layeyw {laweyw} <08113> yrms <0469> Npuyla <01121> ynb <04480> Nmw(29:13)

29:13 kai <2532> twn <3588> uiwn <5207> elisafan sambri kai <2532> iihl kai <2532> twn <3588> uiwn <5207> asaf zacariav <2197> kai <2532> mayyaniav

2 Tawarikh 35:15

35:15 <0> Mhl <03559> wnykh <03881> Mywlh <0251> Mhyxa <03588> yk <05656> Mtdbe <05921> lem <05493> rwol <0> Mhl <0369> Nya <08179> resw <08179> resl <07778> Myreshw <04428> Klmh <02374> hzwx <03038> Nwtdyw <01968> Nmyhw <0623> Poaw <01732> dywd <04687> twumk <04612> Mdmem <05921> le <0623> Poa <01121> ynb <07891> Myrrsmhw(35:15)

35:15 kai <2532> oi <3588> qaltwdoi uioi <5207> asaf epi <1909> thv <3588> stasewv <4714> autwn <846> kata <2596> tav <3588> entolav <1785> dauid kai <2532> asaf kai <2532> aiman kai <2532> idiywn oi <3588> profhtai <4396> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> kai <2532> oi <3588> pulwroi pulhv <4439> kai <2532> pulhv <4439> ouk <3364> hn <1510> autoiv <846> kineisyai <2795> apo <575> thv <3588> leitourgiav <3009> agiwn <40> oti <3754> oi <3588> adelfoi <80> autwn <846> oi <3588> leuitai htoimasan <2090> autoiv <846>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA