TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 1:17-20

1:17 touto <5124> oun <3767> boulomenov <1014> (5740) mhti <3385> ara <687> th <3588> elafria <1644> ecrhsamhn <5530> (5662) h <2228> a <3739> bouleuomai <1011> (5736) kata <2596> sarka <4561> bouleuomai <1011> (5736) ina <2443> h <1510> (5753) par <3844> emoi <1698> to <3588> nai <3483> nai <3483> kai <2532> to <3588> ou <3756> ou <3756>

1:18 pistov <4103> de <1161> o <3588> yeov <2316> oti <3754> o <3588> logov <3056> hmwn <2257> o <3588> prov <4314> umav <5209> ouk <3756> estin <1510> (5748) nai <3483> kai <2532> ou <3756>

1:19 o <3588> tou <3588> yeou <2316> gar <1063> uiov <5207> cristov <5547> ihsouv <2424> o <3588> en <1722> umin <5213> di <1223> hmwn <2257> khrucyeiv <2784> (5685) di <1223> emou <1700> kai <2532> silouanou <4610> kai <2532> timoyeou <5095> ouk <3756> egeneto <1096> (5633) nai <3483> kai <2532> ou <3756> alla <235> nai <3483> en <1722> autw <846> gegonen <1096> (5754)

1:20 osai <3745> gar <1063> epaggeliai <1860> yeou <2316> en <1722> autw <846> to <3588> nai <3483> dio <1352> kai <2532> di <1223> autou <846> to <3588> amhn <281> tw <3588> yew <2316> prov <4314> doxan <1391> di <1223> hmwn <2257>

Kolose 4:6

4:6 o <3588> logov <3056> umwn <5216> pantote <3842> en <1722> cariti <5485> alati <217> hrtumenov <741> (5772) eidenai <1492> (5760) pwv <4459> dei <1163> (5904) umav <5209> eni <1520> ekastw <1538> apokrinesyai <611> (5738)

Yakobus 5:12

5:12 pro <4253> pantwn <3956> de <1161> adelfoi <80> mou <3450> mh <3361> omnuete <3660> (5720) mhte <3383> ton <3588> ouranon <3772> mhte <3383> thn <3588> ghn <1093> mhte <3383> allon <243> tina <5100> orkon <3727> htw <1510> (5749) de <1161> umwn <5216> to <3588> nai <3483> nai <3483> kai <2532> to <3588> ou <3756> ou <3756> ina <2443> mh <3361> upo <5259> krisin <2920> peshte <4098> (5632)TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA