TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 2:23-25

2:23 <07142> xrq <05927> hle <07142> xrq <05927> hle <0> wl <0559> wrmayw <0> wb <07046> wolqtyw <05892> ryeh <04480> Nm <03318> wauy <06996> Mynjq <05288> Myrenw <01870> Krdb <05927> hle <01931> awhw <01008> la <0> tyb <08033> Msm <05927> leyw(2:23)

2:23 kai <2532> anebh <305> ekeiyen <1564> eiv <1519> baiyhl kai <2532> anabainontov <305> autou <846> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> paidaria <3808> mikra <3398> exhlyon <1831> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> katepaizon autou <846> kai <2532> eipon autw <846> anabaine <305> falakre anabaine <305>

2:24 <03206> Mydly <08147> ynsw <0705> Myebra <01992> Mhm <01234> hneqbtw <03293> reyh <04480> Nm <01677> Mybd <08147> Myts <03318> hnautw <03068> hwhy <08034> Msb <07043> Mllqyw <07200> Maryw <0310> wyrxa <06437> Npyw(2:24)

2:24 kai <2532> exeneusen <1593> opisw <3694> autwn <846> kai <2532> eiden <3708> auta <846> kai <2532> kathrasato autoiv <846> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> kai <2532> idou <2400> exhlyon <1831> duo <1417> arkoi ek <1537> tou <3588> drumou kai <2532> anerrhxan ex <1537> autwn <846> tessarakonta <5062> kai <2532> duo <1417> paidav <3816>

2:25 P <08111> Nwrms <07725> bs <08033> Msmw <03760> lmrkh <02022> rh <0413> la <08033> Msm <01980> Klyw(2:25)

2:25 kai <2532> eporeuyh <4198> ekeiyen <1564> eiv <1519> to <3588> orov <3735> to <3588> karmhlion kai <2532> ekeiyen <1564> epestreqen <1994> eiv <1519> samareian <4540>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA