TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 6:16-24

6:16 wv <5613> de <1161> oqia <3798> egeneto <1096> (5633) katebhsan <2597> (5627) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281>

6:17 kai <2532> embantev <1684> (5631) eiv <1519> ploion <4143> hrconto <2064> (5711) peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> eiv <1519> kafarnaoum <2584> kai <2532> skotia <4653> hdh <2235> egegonei <1096> (5715) kai <2532> oupw <3768> elhluyei <2064> (5715) prov <4314> autouv <846> o <3588> ihsouv <2424>

6:18 h <3588> te <5037> yalassa <2281> anemou <417> megalou <3173> pneontov <4154> (5723) diegeireto <1326> (5743)

6:19 elhlakotev <1643> (5761) oun <3767> wv <5613> stadiouv <4712> eikosi <1501> pente <4002> h <2228> triakonta <5144> yewrousin <2334> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> peripatounta <4043> (5723) epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> egguv <1451> tou <3588> ploiou <4143> ginomenon <1096> (5740) kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675)

6:20 o <3588> de <1161> legei <3004> (5719) autoiv <846> egw <1473> eimi <1510> (5748) mh <3361> fobeisye <5399> (5737)

6:21 hyelon <2309> (5707) oun <3767> labein <2983> (5629) auton <846> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> kai <2532> euyewv <2112> egeneto <1096> (5633) to <3588> ploion <4143> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> eiv <1519> hn <3739> uphgon <5217> (5707)

6:22 th <3588> epaurion <1887> o <3588> oclov <3793> o <3588> esthkwv <2476> (5761) peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> eidon <3708> (5627) oti <3754> ploiarion <4142> allo <243> ouk <3756> hn <1510> (5713) ekei <1563> ei <1487> mh <3361> en <1520> kai <2532> oti <3754> ou <3756> suneishlyen <4897> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> o <3739> ihsouv <2424> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> alla <235> monoi <3441> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> aphlyon <565> (5627)

6:23 alla <243> hlyen <2064> (5627) ploia <4143> ek <1537> tiberiadov <5085> egguv <1451> tou <3588> topou <5117> opou <3699> efagon <5315> (5627) ton <3588> arton <740> eucaristhsantov <2168> (5660) tou <3588> kuriou <2962>

6:24 ote <3753> oun <3767> eiden <1492> (5627) o <3588> oclov <3793> oti <3754> ihsouv <2424> ouk <3756> estin <1510> (5748) ekei <1563> oude <3761> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> enebhsan <1684> (5627) autoi <846> eiv <1519> ta <3588> ploiaria <4142> kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> kafarnaoum <2584> zhtountev <2212> (5723) ton <3588> ihsoun <2424>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA