TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 6:1-11

6:1 meta <3326> tauta <5023> aphlyen <565> (5627) o <3588> ihsouv <2424> peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> thv <3588> galilaiav <1056> thv <3588> tiberiadov <5085>

6:2 hkolouyei <190> (5707) de <1161> autw <846> oclov <3793> poluv <4183> oti <3754> eyewroun <2334> (5707) ta <3588> shmeia <4592> a <3739> epoiei <4160> (5707) epi <1909> twn <3588> asyenountwn <770> (5723)

6:3 anhlyen <424> (5627) de <1161> eiv <1519> to <3588> orov <3735> ihsouv <2424> kai <2532> ekei <1563> ekayhto <2521> (5711) meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846>

6:4 hn <1510> (5713) de <1161> egguv <1451> to <3588> pasca <3957> h <3588> eorth <1859> twn <3588> ioudaiwn <2453>

6:5 eparav <1869> (5660) oun <3767> touv <3588> ofyalmouv <3788> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> yeasamenov <2300> (5666) oti <3754> poluv <4183> oclov <3793> ercetai <2064> (5736) prov <4314> auton <846> legei <3004> (5719) prov <4314> filippon <5376> poyen <4159> agoraswmen <59> (5661) artouv <740> ina <2443> fagwsin <5315> (5632) outoi <3778>

6:6 touto <5124> de <1161> elegen <3004> (5707) peirazwn <3985> (5723) auton <846> autov <846> gar <1063> hdei <1492> (5715) ti <5101> emellen <3195> (5707) poiein <4160> (5721)

6:7 apekriyh <611> (5662) autw <846> filippov <5376> diakosiwn <1250> dhnariwn <1220> artoi <740> ouk <3756> arkousin <714> (5719) autoiv <846> ina <2443> ekastov <1538> bracu <1024> labh <2983> (5632)

6:8 legei <3004> (5719) autw <846> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> andreav <406> o <3588> adelfov <80> simwnov <4613> petrou <4074>

6:9 estin <1510> (5748) paidarion <3808> wde <5602> ov <3739> ecei <2192> (5719) pente <4002> artouv <740> kriyinouv <2916> kai <2532> duo <1417> oqaria <3795> alla <235> tauta <5023> ti <5101> estin <1510> (5748) eiv <1519> tosoutouv <5118>

6:10 eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> poihsate <4160> (5657) touv <3588> anyrwpouv <444> anapesein <377> (5629) hn <1510> (5713) de <1161> cortov <5528> poluv <4183> en <1722> tw <3588> topw <5117> anepesan <377> (5656) oun <3767> oi <3588> andrev <435> ton <3588> ariymon <706> wv <5613> pentakiscilioi <4000>

6:11 elaben <2983> (5627) oun <3767> touv <3588> artouv <740> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eucaristhsav <2168> (5660) diedwken <1239> (5656) toiv <3588> anakeimenoiv <345> (5740) omoiwv <3668> kai <2532> ek <1537> twn <3588> oqariwn <3795> oson <3745> hyelon <2309> (5707)TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA